№ 214 (2015)

(англ)

Зміст

Статті

V. P. BABAN’, І. P. GAMALII
10-18
R. M. BEZUS, S. V. KORNIEVSKI
18-25
J. BOHDZIEWICZ, J. CEBULA, K. PIOTROWSKI, P. SAKIEWICZ, L. PRZYWARA, T. PIMONENKO
25-32
О. А. Boyko
32-37
V. V. BORODAI, Т. V. DANILKOVA, V. А. KOLTUNOV
37-43
D. А. BUDNIKOV
43-51
V. V. VLIZLO, L. М. DARMOGRAI, М. V. GONCHAR
51-58
S. C. VOZNUK, L. S. SHELUDCHENKO
58-64
О. І. GARMASH, P. V. PISARENKO
64-71
V. І. GETMAN
71-82
V. І. GETMAN
82-89
N. М. GLOVIN, О. V. PAVLIV
89-96
K. P. DVORAK
96-101
О. М. ZAHAROVA
101-106
Т. V. IVANOVA
106-111
А. S. KOBEC, М. М. HARITONOV, U. І. GRICAN, L. І. KATAN
111-118
U. А. KOZHEVNIKOV, А. G. CHIZHIKOV
118-125
R. V. KOLODNICKA
125-132
V. V. KONISHUK, О. R. KIRICHISHIN, О. B. HODIN
132-137
А. І. KUSHNIR, О. А. SUHANOVA, А. U. UDOVENKO
137-144
О. U. LESHENKO, О. V. KOLESNICHENKO
144-150
I. О. LIKAR
150155
M. MALOVANYI, Y. MAHERA, O. ZAKHARIV, R. ROMANIV, O. KHARLAMOVA, O. SYNELNIKOV
155-164
R. М. MAMCHUR, К.О. IVANOVA, М. М. DOLIA
164-171
М. D. MELNYCHUK, P. U. DROZD
171-181
А. А. Minyaylo
181-185
А. V. MOLCHANOVA
185-191
P.P. Moseychuk, A. M. Grinik, G. G Grinik
191-200
О. І. Naumovska
200-207
S.М. NIKOLAENKO, М.М. DOLIA, U.V. RIBALKO
207-212
V. L. NOSKO
212-216
V. L. NOSKO, І. E. BOYKO, V. V. KAMYSHANOV, U. І. LESHUK
216-222
V. M. PAVLISKYY, І. V. FLONTS, N. V. BARYLKO
222-228
V. М. PAVLISKYY, О. I. Zakharko, B. М. Tryguba
228-234
S. М. PIDHOVNA
234-239
N. V. PICHKUR
239-243
М. S. RETMAN
243-248
U. V. RIBALKO, R. V. BABKA
248-257
U. V. RYBALKO, А. І. BARANNIK
257-263
I. G. RUBEZHNYAK, А. О. Palamarchuk
263-270
V. P. STROKAL, А. О. OKTYSYUK
270-281
О. V. SUBIN
281-288
І. І. HARTION, І. M. SOPUSHYNSKYY
288-294
V. I HOMINA, S.P. Ponomarenko, I.P HRYHORYUK
294-303
E.M. Berezhnyak
303-308
V.T. Smetanin, K.I. TYMCHYY, V.S. NEDZVETSKYY, V.V. RUDENKO
308-314
M.P. FEDYUSHKO
314-318