№ 3 (60) (2016)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

O. S. Penteliuk, A. F. Likhanov, I. P. Grigoryuk
PDF
E. S. Borodaj, Yu. V. Lykholat, O. I. Serga, I. P. Нrygoryuk, O. B. Sokur
PDF

Агрономія

V. M. Poliovyi, L. Ya. Lukashchuk, S. M. Kulyk
PDF
L. A. Burdenyuk-Tarasevych, M. V. Buzynnyi
PDF
S. Kalenska, V. V. Nidzelskiy, V. Pylypenko, N. Taran, V. Storozhenko
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

A. Papchenko
PDF
O. P. Kruk
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. I. Tsvilikhovskyi, V. A. Tomchuk
PDF
V. A. Gryshchenko
PDF
V. V. Makarenko, V. M. Litvinenko
PDF
V. U. Labza, V. M. Lytvynenko
PDF
I. Garkusha, T. Mazur
PDF
R.R. Bokotko
PDF
V. O. Salivon
PDF
K. Moskalova, M. Maliuk
PDF
D. Zasekin, R. Dymko, J. Serdyukov, V. Kovalenko
PDF
V.G. Stoyanovskyy, L.S. Garmata, I.A. Kolomiets
PDF
V.V. Kovpak, O.S. Kovpak
PDF
А. Y Danilchenko, V. V. Nedosеkov
PDF
L. Perotska, V. Nedosekov
PDF
V. V. Karpovskiy, V. I. Karpovskiy, O. V. Danchuk, R. V. Postoy
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. V. Zibtseva
PDF
V. A. Vitenko
PDF

Техніка та енергетика АПК

М. Р. Volokha
PDF