№ 4 (61) (2016)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

K. Zelinsky, N. Silonova
PDF
V. V. Krasovsky, T. V. Chernyak, R. M. Fed’ko
PDF
O. L. Klyachenko, L. M. Prysiazhniuk
PDF
O. Minkova
PDF
A. Pavlenko, A. Minyaylo, V. Chayka
PDF
N.А. Karpiuk
PDF
V. E. Dyshlyuk
PDF
H. O. KLYMENKO, I. M. KOVALENKO
PDF

Агрономія

O.H. Milenko
PDF
M. I. Kulyk
PDF
V. V. IVANINA, L. M. OLEKSHYI
PDF
M.O. Datsko
PDF
O. A. Tsyuk, V. I. Kyryliuk
PDF
U. Tasheva, S. Kalenska, P. Liebhard
PDF
D. Yu. Dubovik, A. A. Siroshtan, S. M. Kalenska
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

I.O. Lastovska
PDF
L.N. Lazareva, V.O. Postoienko
PDF
V. F. Radchikov, V. K. Gurin, S. A. Yaroshyevich, Ye. P. Simonyenko, V. A. Lyundyshyev
PDF
V. F. Radchikov, Ye. O. Glivanskiy, V. K. Gurin, V. P. Tsay, A. N. Kot
PDF
Y. Remizova
PDF
N.M. Fedoruk
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

U. Ushakov, O. Yakubchak, A. Tiyutyun, N. Kosianchuk
PDF
A. A. Zaviriukha, U. M. Yanenko, O. Y. Balaban
PDF
N. Y. Ivanchenko, O. M. Yakymchuk, M. I. Tsvilikhovskiy
PDF
L. V. Kladnytska, A. Y. Mazurkevych, V. V. Danchuk, S. V. Velychko, S. V. Midyk, V. B. Danilov
PDF
I. Furda, O. Ayshpur
PDF
S.G. Zinoviev, S.O. Semenov, A.A. Bindyug, D.O. Bindyug
PDF
N. Mezhenska
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

O. V. Zibtseva
PDF
O. Zibtseva, S. Lisoviy
PDF
N. M. Chornomaz, O. M. Gorelov
PDF