№ 2 (66) (2017)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

Yu. H. Prysedskyj, S. S. Hutianska
PDF
О. V. Petrenko, V. V. Аlekseenko
PDF
N. V. Didyk
PDF
J. V. Sobkova, O. V. Pokas, G. V. Filonenko
PDF
I. S. Brovko, V. U. Jashchuk, Y. V. Chabaniuk
PDF

Агрономія

S. M. Kalenska, V. P. Cherniy
PDF
S. A. Krasnovskyi
PDF
L. P. Khodeeva, L. M. Shulgina, T. V. Haramonova, O. V. Kutz, O. F. Mozgovskiy, V. I. Mykhailyn
PDF
T. O. Baydyuk, T. M. Levchenko, A. A. Timoshenko
PDF
V. I. Ratoshnyuk
PDF
V. S. Kravchenko
PDF
O. A. Kishchak, Yu. P. Kishchak
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

I. Kononenko, A. Pugovkin, R. Kononenko, V. Cherepnin, E. Kopeyka
PDF
V. M. Voloshchuk, S. Yu. Smyslov, M. P. Sokyrko
PDF
V. M. Voloshchuk, V. N. Herasymchuk
PDF
S. M. Gryshchenko
PDF
P. Mendrishora, V. Shumova
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. M. Lytvynenko
PDF
V.V. Tkachenko
PDF
N. N. Romanovych
PDF
O. P. Rudenko, O. I. Vishchur
PDF
M. Furmanevych, V. Tomtchuk, О. Vishchur
PDF
V. V. Postoy, V. G. Skibitskiy
PDF

Техніка та енергетика АПК

V. Vanko, N. Klepach
PDF
V. M. Baranovsky, M. V. Potapenko
PDF