№ 1(71) (2018)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

A. M. Kabar, Ya. O. Luchka, V. R. Davidov, E. S. Boroday, O. V. Sokur
PDF
М. M. Lazarev, О. V. Kosarchuk, S. V. Polishchuk, S. E. Levchuk, L. M. Otreshko
PDF
L. M. Oretshko, L. V. Yoshchenko, S. V. Polishchuk, O. V. Kosarchuk
PDF
O. V. Korolyova
PDF
V. A Syinycin, V. N. Oksamytny, U. N. Yanenko, H. A. Zaviriukha, V. N. Yanenko, K. V Yavorskaya
PDF
L. S. Cherney, L. I. Svaliavchuk
PDF
P. S. Onischenko, V. G. Gavriliuk
PDF
I. S. Vlasenko, V. M. Starodubtsev
PDF
R. Yu. Mamonova, O. I. Kytaiev, H. M. Shykhalieieva, S. I. Slyusar, Yu. S. Kolesnyk
PDF

Агрономія

I. O. Lybchenko, A. I. Lybchenko, L. O. Ryabovol
PDF
T. M. Levchenko, O. N. Veresenko, F. Y. Bruhal
PDF
O. A. Kishchak, O. M. Sukhoivan
PDF
V. D. Tromsjuk
PDF
O. Melnyk, O. Drozd
PDF
S. M. Slyusar
PDF
L. Yuschenko, A. Tsyuk
PDF
Ye. O. Domaratskyi
PDF
V. M. Hudzenko
PDF
Ya. F. Parii
PDF
R. A. Vozhegova, O. L. Goncharenko
PDF
O. V. Biryukova, L. N. Kobyzeva, S. M. Gorbachiova
PDF
I. M. Nyska, V. P. Petrenkova
PDF
S. I. Kondratenko, O. P. Samovol, O. V. Sergienko, P. G. Dulnev, T. M. Zamytska
PDF

Тваринництво

A. V. Voloshchuk
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. N. Plysiuk, M. I. Tsvilikhovski
PDF
Yu. S. Macalovich, A. A. Valchuk, S. S. Derkach
PDF
N. G. Grushanska, O. M. Yakymchuk, M. I. Tsvilihovsky
PDF
N. Mekh
PDF
M. R. Kliutsuk, V. V. Danchuk, О. V. Danchuk
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

Y. Kovbasa
PDF