№ 3(79) (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.03

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

S.V. Prymachenko, А.D. Kustovskaya, V.L. Chumak, V.I. Maxin
PDF
I. Mazur
PDF
V. O. Ushkalov
PDF

Агрономія

N. I. Prokopik, T. V. Chugunkova, S. O. Khomenko
PDF
A. M. Chaploutskyi, V. V. Borysenko
PDF
V. P. Voloshchuk, D. B. Rakhmetov
PDF
M. Dolya, V. Sachnenko, S. Moroz, R. Mamchur
PDF
T. M. Garbovska
PDF
Y.V. Voropai
PDF
S.A. Remenyuk
PDF
V. V. Moisiienko, T. A. Sladkovskа
PDF
L. V. Tsentilo
PDF
V. Sinchenko, S. Tanchyk, D. Litvinov
PDF
Y. O. Lavrynenko, R.A. Vozhegova, G. G. Bazalii, L. O. Usyk, A. Yu. Zhupyna
PDF
Ya. P. Makukh, S. A. Remenyuk, V. V. Naidenko
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

M. G. Khokhlova, V. I. Borodynia

Техніка та енергетика АПК

Z. S. Sirko, V. K. Dyakonov, D. P. Torch
PDF
V. M. Baranovsky, Yu. V. Gritsai
PDF