№ 3(79) (2019)

Зміст

Біологія, біотехнологія, екологія

S.V. Prymachenko, А.D. Kustovskaya, V.L. Chumak, V.I. Maxin
I. Mazur
V. O. Ushkalov
PDF

Агрономія

N. I. Prokopik, T. V. Chugunkova, S. O. Khomenko
PDF
A. M. Chaploutskyi, V. V. Borysenko
PDF
T. M. Garbovska
V. V. Moisiienko, T. A. Sladkovskа
Y. O. Lavrynenko, R.A. Vozhegova, G. G. Bazalii, L. O. Usyk, A. Yu. Zhupyna
PDF
Ya. P. Makukh, S. A. Remenyuk, V. V. Naidenko
PDF
V. P. Voloshchuk, D. B. Rakhmetov
Y.V. Voropai
M. Dolya, V. Sachnenko, S. Moroz, R. Mamchur
L. V. Tsentilo