№ 6(82) (2019)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

V. I. Pichura, S. V. Skok
PDF
V. Polozhenets, L. Nemerytska
PDF
O. Yermishev
PDF

Агрономія

Ya. V. Chabaniuk, I. S. Brovko, I. O. Podhurska, I. O. Hrynevuch, V.M. Nikiforenko
PDF
A.O. Rozhniatovskyi
PDF
O. Sterlikova, L. Gumenyuk
PDF
Ya.V. Chabaniuk, I.S. Brovko, I.O. Podhurska, O.V. Zhmur, V.M. Nikiforenko
PDF
V. Sakhnenko, D. Sakhnenko
PDF
О. Drozd, О. Melnyk
PDF
N. Dolya, S. Moroz, A. Kowalska
PDF
R.V. Ivanina
PDF
A. Babenko, Н. Stranishevska
PDF
K. Hrynchuk
PDF
А.І. Krivenko
PDF
V. Kryzhanovsky
PDF

Тваринництво

A. A. Klymkovetskyi, D. K. Nosevych
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V.D. Ishchenko, N.M. Voloshchuk, O.M. Sterlikova, L.V. Humenyuk, V.V. Sklyar, L.I. Kalakaylo, Y.A. Ishchenko, L.M. Ishchenko
PDF
M.O. Zhukovskyi
PDF
S.I. Golopura, Tsvilikhovsky M.I., Popadiuk B.V.
M. P. Nishchemenko, O. V. Omelchuk, V. G. Kaplunenko, V. O. Trokoz
PDF
P.K. Solonin, V.V. Tkachenko, D.V. Tarnavsky, T.A. Tkachenko, T.V. Orban
PDF
V. Tkachenko, P. Solonin, D. Tarnavskyi, T. Tkachenko, I. Gorkava

Лісівництво і декоративне садівництво

H.M. Tobilevych
PDF
V. Novitskyi, O. Melnychenko, V. Bityutsky, Y. Melnychenko, V. Bilous, N. Minyaylo
PDF

Техніка та енергетика АПК

S. Ostashevskiy, M. Piatkov
PDF
B.J. Zaptalov, V.А Korenda, Z.S. Sirko
PDF
D. Yu. Kalinichenko, I. L. Rogovskii
PDF