№ 4(86) (2020)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

O. V. Korolyova
PDF
I. Mazur
PDF
L. M. Bugyna, O.V. Pallah, R.O. Rukavchuk, N.V. Boyko
PDF
Yu. M. Krugliak
PDF
A. A. Bunas, E. D. Тkach
PDF
O. S. Malyshevska
PDF
L.P. Telichko
PDF
O. Kashparova, Yu. Khomutinin, H.-C. Teien, I. Gudkov
O. Zelenina, D. Ostapiv, I. Dron, V. Samaryk, Yu. Kosenko, V. Vlizlo
PDF

Агрономія

D. I. Marchenko, A. A. Tsyuk
PDF
V.О. Yeshchenko, H.V. Koval, Yu.І. Naklioka, O.B. Karnaukh
PDF
N. M. Asanishvili
PDF
O. Melnyk, O. Drozd
PDF
L.M. Honchar, B.M. Mazurenko, O.V. Ponomarenko
O. V. Vasylyshyna
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

A.F. Likhanov, N.V. Miroshnik, M.O. Shevchuk, M.Yu. Dubchak, M.Yu. Mazura
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

O.V. Semenko, D.О. Vishnevskiy, M.V. Galat
PDF
V.M. Lytvynenko, S.M. Lytvynenko, О. Verheles, R. Facuk
PDF
M.D. Kucheruk
PDF

Техніка та енергетика АПК

V.M. Golovach, Z.S Sirko, E.A. Starish, D.P. Torchilevskij, L. Kisil
PDF