№ 1(89) (2021)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

M. O. Kiroiants, M. V. Patyka, T. I. Patyka
PDF
L. Skivka, S. Hudz
PDF
O. I. Furdychko, O. Yu. Chornobrov, I. V. Solomakha, I. Ya. Tymochko, O. V. Bezrodnova
PDF
O. A. Shtonda, V. M. Israelian
PDF

Агрономія

O. V. Vasylyshyna
PDF
V. V. Gamayunova, A. O. Kuvshinova
PDF
O. V. Kuts, S. V. Shevchenko, V. I. Mikhailin, I. I. Semenenko
PDF
M. М. Nazarenko, Y. V. Lykholat, V. M. Savosko
PDF

Тваринництво

A. P. Taradayko, L. M. Zlamaniuk
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Yu. V. Sliva
PDF
S. I. Tsekhmistrenko, M. M. Fedorchenko
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

V. M. Mezhenskyj
Z. Sirko, E. Starysh, G. Konovalchuk, N. Tsireny, O. Tsapcko, D. Torchilevskyi, L. Kysyl, V. Parkhomenko
PDF

Техніка та енергетика АПК

V. А. Korenda, O. S. Protasov, I. Y. Vyshniakov, M. J. Kolyadyuk, Z. S. Sirko
PDF
Z. Sirko, E. Starysh, N. Tsireny, O. Tsapcko, D. Torchilevskyi, L. Kysyl
PDF