Об’єктні та суб’єктні інфінітиви в ролі додаткаN F Grozian

Анотація


У статті з’ясовано статус інфінітива в мовній системі, визначено специфіку об’єктного та суб’єктного інфінітивів. Формально- синтаксичне уживання інфінітива детерміноване виконанням синтаксичних функцій чотирьох частин мови. Схарактеризовано уживання об’єктного інфінітива в ролі додатка та окреслено його зв’язок з дієсловами зі значенням волевиявлення, прохання тощо. Інфінітив виконує подвійну функцію – як об’єкта і суб’єкта дії, сполучаючись із модальними дієсловами на позначення суб’єктивно- емоційної оцінки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Valgina, N. S. Syntaksis sovremennogo russkogo yazyka [Syntax of the modern Russian language] / N. S. Valgina. – Moskva: Vysshaya shkola, 1973. – 439 s.

Vyhovanets, I. R. Chastyny movy v semantyko-gramatychnomu aspekti [Parts of speech in semantic and grammatical aspect] / I. R. Vyhovanets. – Kyiv: Naukova dumka, 1988. – 255 s.

Vyhovanets, I. R. Narysy z funktsional'nogo syntaksysu ukrains'koi movy [Essays on functional syntax Ukrainian language] / I. R. Vyhovanets. – Kyiv: Naukova dumka, 1992. – 224 s.

Ganych, D. I. Slovnyk lingvistychyh terminiv [Glossary of linguistic terms] / D. I. Ganych, I. S. Olijnyk. – Kyiv: Vyshcha shkola, 1985. – 360 s.

Zhovtobryuh, M. A. Kurs suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy [Course of modern Ukrainian literary language] / M. A. Zhovtobryuh, B. M. Kulyk. – Ch. 1. – Kyiv: Vyshcha shkola, 1972. – 402 s.

Zagnitko, A. P. Ukrainskyj infiniryv u strukturi prostogo rechennya: typologiya funktsij i semantyka [Ukrainian infinitive in the structure of the simple sentence: typology features and semantics] / A. P. Zagnitko // Visnyk L'vivs'kogo universytetu. Seriya filologichna. – L'viv, 2004. – Vyp. 34. – Ch. 1. – S. 3–10.

Ivanyts'ka, N. L. Dvoskladne rechennya v ukrainskij movi: monografiya [Two-part sentence in Ukrainian / N. L. Ivanyts'ka. – Kyiv: Vyshcha shkola, 1986. – 275 s.

Ivanyts'ka, N. L. Syntaksys prostogo rechennya. Skladni vypadky analizu [The syntax of a simple sentence. Complex cases analysis] / N. L. Ivanyts'ka. – Kyiv: Vyshcha shkola, 1989. – 63 s.

Kazymyrova, I. A. Semantychni osnovy syntaksychnogo analizu infinityva u prydiyeslivnij pozytsii [Semantic foundations parsing the infinitive in prydiyeslivniy position] / I. A. Kazymyrova // Movoznavstvo. – 1992. – №5. – 2001. – S. 56–60.

Krotevych, Ye. V. Slovnyk lingvistychnyh terminiv [Glossary of linguistic terms] / Ye. V. Krotevych, Rodzevych N. S. – Kyiv: Vyd-vo AN URSR, 1957. – 236 s.

Peshkovskij, A. M. Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii [Russian syntax in a scientific light] / A. M. Peshkovskij. – Moskva: Yazyki slavyanskoj kul'tury, 2001. – 511 s.

Pivtorak, G. P. Formy infinityva v ukrains'kij movi [Forms infinitive in Ukrainian]

/ G. P. Pivtorak. – Movoznavstvo. – 1968. – № 4. – S. 25–36.

Pivtorak, G. P. Infinityv [Infinitive] / G. P. Pivtorak // Ukrains'ka mova. Entsyklopediya / Rusanivs'kyj V. M., Taranenko O. O, Zyablyuk M. P. ta in. – Kyiv : Ukr. Entsyklopedia, 2000. – S. 211–212.

Rusanivs'kyj,V. M. Diyeslovo [Verb] // Gramatyka ukrains'koi movy: Morfologiya / Bezpoyasko O. K., Gorodens'ka K. G., Rusanivs'kyj V. M. – Kyiv : Lybid', 1993. – S. 157– 242.

Slyn'ko, I. I. Infinityv u funktsii drugoryadnyh chleniv rechennya [Infinitive in the function of the sentence the minor] / I. I. Slyn'ko // Ukrains'ka mova i literatura v shkoli.

– 1961. – № 6. – S. 21–37.

Slyn'ko, I. I. Syntaksys suchasnoi ukrains'koi movy: Problemni pytannya [Syntax modern Ukrainian language: Challenges // I. I. Slyn'ko, N.V. Gujvanyuk, M. F. Kobylyans'ka. – K: Vyshcha shkola, 1994. – 670 s.

Sovremennyj russkij literaturnyj yazyk [The modern Russian literary language]: uchebnik dlya filologicheskih spetsial'nostej ped. Institutov / P. A. Lekant. – Moskva : Vyshchaya shkola, 1988. – 416 s.

Shahmatov, A. A. Syntaksys russkogo yazyka [Syntax of the Russian language] / A. A. Shahmatov. – L.: Uchpedgiz, 1941. – 620 s.

Shvets, I. R. Syntaksychni funktsii infinityva v suchasnij ukrains'kij literaturnij movi [Infinitive syntactic function in modern Ukrainian literary language] / I. R. Shvets.

– Odesa : Vyd-vo Odeskogo un-tu, 1972. – 58 s.

Shytyk, L. V. Synhronna perehidnist' syntaksychnyh odynyts v ukrains'kij literaturnij movi [Synchronous transitional syntactic units in Ukrainian literary language]: [monografiya] / L. V. Shytyk; [vidp. red. K. G. Gorodens'ka]. – Cherkasy : Vydavets Chabanenko Yu. A., 2014. – 474 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.