Історична генеза поняття «економічна освіта»Тетяна Василівна Кичкирук

Анотація


Досліджується історична ґенеза поняття «економічна освіта», а також вона розглядається як форма знання і пізнання, визначається її фундаментальна важливість для загального розвитку національного суспільства, впровадження ефективних механізмів ринкової економіки, а також розвитку демократії і громадянського суспільства в країні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Vovk, S. (2008). Tsilisne svitobachennia y svitorozuminnia v mizhdystsyplinarnomu konteksti synerhetyky [A holistic worldview and worldview in the interdisciplinary context of synergetics]. Filosofski nauky, 3-8.

Horodniak, I. V. (2010). Sotsiolohiia osvity [Sociology of Education]. Lviv, Ukraine: "New World-2000", 265.

Hotlyb, A. (1902). Unyversytet [University Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Efron. St. Petersburg, Russia, XXXIV, 751-788.

Kychkyruk, T. V. (2012) «Neliniine myslennia» v konteksti rozvytku filosofskoi dumky [Nonlinear thinking in the context of the development of philosophical thought]. Anthropological measurements of philosophical research, 1, 13-18.

Kychkyruk, T. (2014). Stanovlennia osobystosti v interpretatsii neliniinoi kontseptsii myslennia [Formation of personality in the interpretation of the nonlinear concept of myslneniya]. Scientific journal of NULES of Ukraine: Liberal art, 203(1), 59-66.

Kychkyruk, T. (2014). Formuvannia suchasnoi kontseptsii osobystosti z pozytsii neliniinoho myslennia [Formation of the modern concept of identity through non-linear thinking lens]. Humanities Studies, 21, 54-60.

Kremen, V. H., Ilin, V. V. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudyno tsentryzmu: monohrafiia [Synergetics in education: the context of human-centeredness]. Kiev, Ukraine: Pedagogical thought, 368.

Kuzmenko, V. L., Romanchuk, O. K. (1998). Na porozi nadtsyvilizatsii: systemnyi analiz aktualnykh problem suchasnosti. Sotsialne prohnozuvannia ta futurolohiia [On the threshold of the above-mentioned analyzes: systematic analysis of current problems. Social degradation and futurology]. Lviv, Ukraine: Universum, 161.

Luzan, P. H., Vasiuk, O.V. (2010). Istoriia pedahohiky ta osvity v Ukraini [History of pedagogy and education in Ukraine] Kiev, Ukraine: DAKKKiM, 296.

Rastryhina, A. M. (2002). Pedahohika svobody: Metodolohichni ta sotsialno-pedahohichni osnovy [Pedagogy of Freedom: Methodological and socio-pedagogical foundations]. Kirovohrad, Ukraine: TOV "Imeks LTD", 259.

Rzhevska, A. V. (2011). Rozvytok suchasnoi universytetskoi osvity krain Zakhidnoi Yevropy [Development of modern university education in Western Europe]. Luhansk, Ukraine: DZ "LNU im. Tarasa Shevchenka", 355.

Salata, G. V., Danylova, T. V. (2016). Uchrezhdenija konsolidirovannoj informacii, ili informacionno-bibliotechnye centry Ukrainy, v uslovijah evrointegracii: k postanovke problemy [Institutions of Consolidated Information, Or Information Librarian Centres of Ukraine, In the Context of European Integration: The Problem Statement]. Young Scientist, 8(35), 253-256.

Terepyshchyi S. O. (2010). Standartyzatsiia vyshchoi osvity (sproba filosofskoho analizu) [Standardization of Higher Education (an attempt of philosophical analysis)]. Kiev, Ukraine: Vyd-vo NPU im. M.P. Drahomanova, 198.

Chornomordenko D. I. Dynamichna mizhdystsyplinarnist yak forma naukovykh zviazkiv u suchanykh ekolohichnykh doslidzhenniakh [Dynamic interdisciplinarity as a form of scientific relations in proper environmental research Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2015_754-755_8

Fadieiev V. (2009). Sotsiokulturni trendy ta ukrainski perspektyvy [Socio-cultural trends and the Ukrainian perspective] Kiev, Ukraine: Stylos, 194.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.