Роль вищої освіти у розвитку економіки знань в УкраїніВадим Іванович Мудрак

Анотація


Проаналізовано роль вищої освіти у розвитку економіки
знань в Україні. Зазначено, що в новій економічній парадигмі вища освіта як інститут, що сприяє передачі знань, стає головним фактором ресурсного забезпечення суспільних перетворень, соціального та економічного розвитку. Доведено, що у нових економічних умовах система вищої освіти функціонує в умах певної невизначеності, яка є наслідком суперечностей між «освіченістю та знаннями», як провідним ресурсом економіки знань, та «духовністю», як фактора розвитку людської цивілізації та українського суспільства в умовах техніко-технологічної парадигми економіки постмодерну.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ахтырский Е. В. Экономика знаний в обществе Второго модерна (реалии Украины) / Е. В. Ахтырский // Вісн. Луганського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Соціологічні науки. – 2010. – № 12, т. 2 (2). – С. 133–139.

Безус А. М. Вплив факторів на розвиток підприємства / А. М. Безус,П. І. Безус // Наук. вісн. Академії муніципального управління. Серія «Економіка». – 2011. – Вип. 9. – С. 69–79.

Добрускин М. Е. Гуманизация как стратегия высшего образования / М. Е. Добрускин. – Философия и общество. – Вып. № 3 (40). – 2005. – С. 87–109.

Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / О. С. Заблоцька. – Режим доступу : http://vuzlib.com.ua/articles/book/27482-Kompetentnіsnijj_pіdkhіd_ja/1.html

Кичко І. І. Регулювання духовно-інтелектуальних потреб особистості: тенденції та перспективи / І. І. Кичко // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2013. – № 3. – С. 156–161.

Наливайко Н. В. О формировании концепции философии воспитания / Н. В. Наливайко // Философия образования. – Новосибирск : СО РАН, 2009. – № 2. – С. 179–185.

Поляков М. В. Розвиток концепції економіки знань / М. В. Поляков // Вісн. Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 4. – С. 34–38.

Рассел Б. ?стория западной философии : в 3 кн. / Б. Рассел. – 3-е изд. – Новосибирск : Новосиб. ун-т, 2001. – 508 с.

Самуэльсон П. Экономика. Кривая трансформации или производственных возможностей общества [Электронный ресурс] / П. Самуэльсон. – Режим доступа : www.be5.biz/ekonomika/e019/2.htm

Семенченко О. Г. Реформаторські процеси в управлінні освітою і наукою: загальнодержавний та регіональний аспекти / О. Г. Семенченко // Вісник Академії митної служби України. Серія «Державне управління». – 2010. – № 1. – С. 116–121.

Сисоєва С. О. Сфера освіти як об’єкт наукового дослідження / С. О. Сисоєва // Освітологія: витоки наукового напряму : монографія ; за ред. В. О. Огнев’юка ; авт. кол. : В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, Л. Л. Хоружа [та ін.]. – К. : Едельвейс, 2012. – С. 139–154.

Тарасова І. І. Інноваційний процес у науці та освіті при формуванні економіки знань / І. І. Тарасова // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 76–80.

Целякова О. М. Духовність як цілісний феномен: проблеми концептуалізації в контексті соціально-філософського пізнання / О. М. Целякова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 33. – С. 65–73.

Часова К. С. Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз / К. С. Часова // Педагогічний процес: теорія і практика.– 2013. – Вип. 4. – С. 194–201.

Шемуда М. Духовно-моральне виховання студентів в умовах гуманізації вищої освіти України [Електронний ресурс] / М. Шемуда. – Режим доступу : http://library.udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2011/2011_2_45.pdf

Штайгрет А. М. Стан та ключові проблеми освіти на шляху України до економіки знань / А. М. Штайгрет, Я. Я. Пушок // Наукові записки. – 2011 / 1 (34). – С. 15–21.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.