Зміна спецрежиму аграрного оподаткування з позиції функції суспільного добробутуА. В. Скрипник, І. В. Юрчук

Анотація


В статті розглядаються передумові відміни спец режиму оподаткування аграрного сектору з позицій функції суспільного добробуту. Проведено аналіз ефективності пільг, що діяли в аграрному виробництві тривалий проміжок часу. Показано, що потенціал пільгового оподаткування вже скоріші вичерпано –потрібні бюджетні кошти на розбудову інфраструктури сіла, що може бути отримано за рахунок зростання податкових надходжень аграрної галузі. Розглядаються три можливих варіанту змін оподаткування: 1) перехід на звичайну систему оподаткування для всього аграрного бізнесу, що виходить за межі малого; 2) відміну пільгового режиму сплати ПДВ, для бізнесу що виходить за межі малого, при цьому плата за землю щорічно індексується; 3) утримання плати з обороту та плати за землю для всього аграрного бізнесу (ПДВ залишається в розпорядженні суб’єктів господарювання). Перший варіант вважається складним для реалізації внаслідок відсутності ефективної підтримки аграрного сектору. Підкреслено, що впровадження змін оподаткування повинно супроводжуватись введенням диференціації аграрного бізнесу по розміру площ що обробляються та іншим показникам економічної активності.

Повний текст:

PDF

Посилання


European Union VAT rates [Електронний ресурс] // Avalara

VATlive. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.vatlive.com/vatrates/european-vat-rates/

– Назва з екрану.

Agricultural Policy Monitoring and Evaluation: OECD Countries

[Електронний ресурс] // OECD iLibrary. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:

http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoringand-evaluation-2014_agr_pol-2014-en

Deininger K., Nizalov D., Singh S. Are mega-farms the future of global

agriculture? Exploring the farm size-productivity relationship for large commercial

farms in Ukraine. Washington, 2013.

Nivievskyi О. V. Impact of Agricultural Tax Exemptions on the Sector

Productivity in Ukraine [Електронний ресурс] / О. Nivievskyi // Vox Ukraine. –

– Режим доступу до ресурсу: http://voxukraine.org/2016/02/16/impact-ofthe-agricultural-tax-exemptions-on-the-sector-productivity-en/

Буцька О.Ю. Оподаткування сільськогосподарських підприємств

в умовах податкових змін [Електронний ресурс] / О.Ю. Буцька // Ефективна

економіка. – Електронне наукове фахове видання Дніпропетровського держ.

аграрно-економічного ун-ту, 2014. – Режим доступу (URL):

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2579.

Вдовиченко А. М. До питання ефективності підтримки сільського

господарства в Україні [Електронний ресурс] / А. М. Вдовиченко // Інститут

податкових реформ. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:

http://ngoipr.org.ua/blog/do-pytannya-efektyvnosti-pidtrymky-silskogogospodarstva-v-ukrayini/

Дема Д.І. Податкові наслідки реформування земельних відносин

[Текст] / Д.І. Дема, Ю.Ю. Сус, В.М. Трокоз // Вісн. ЖНАЕУ. – 2011. – №2. –

Т.2. – С. 369-375

Державний комітет статистики [Електронний ре- сурс]. –

Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

Іванов Ю.Б. Моделювання наслідків від впровадження пільг з

податку на прибуток підприємств [Текст] / Ю. Б. Іванов, Г. В. Комарова //

Вісн. Української академії банківської справи. – 2011. – № 1 (30). – С. 87-97

Кваша С.М., Скрипник А.В., Жемойда О.В. Очікувані наслідки

переходу до ринку землі // Економіка АПК. 2015. (7). C. 32–45.

Макаренко Ю.П. Альтернативні системи оподаткування малого і

середнього бізнесу у сільському господарстві / Ю. П. Макаренко, О. В.

Безкровний // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 1.

- С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2012_1_12 .

Малініна Н.М. Концептуальні засади побудови системи прямого

оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Н. М. Малініна //

Збірник наукових праць Національного університету державної податкової

служби України. - 2012. - № 1. - С. 242-260. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2012_1_26 .

Скрипник А. В. Оцінка соціально-економічних наслідків

оподаткування підприємств аграрного сектору / А. В. Скрипник, К. П.

Проскура // Вісник Східноєвропейського університету економіки і

менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 1. - С. 105-118. -

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_1_16

Скрипник А.В., Жемойда О.В., Андрющенко В.М. Аналіз тенденцій

до структурних зрушень аграрного бізнесу // Економіка АПК. 2016. (10). C.

–39.

Тулуш Л. Д. Реформування механізму прямого оподаткування

сільськогосподарських підприємств / Л. Д. Тулуш. // Економіка АПК. – 2014. –

№10. – С. 34–45.

Тулуш Л. Д. Функціонування податку на додану вартість у

сільському господарстві: досвід ЄС / Л. Д. Тулуш. // Економічний вісник

Донбасу. – 2010. – №2. – С. 90–95.

Тулуш Л.Д. Напрями вдосконалення механізмів справляння

земельних податкових платежів в аграрній сфері / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик,

І.В. Мережко // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал

Хмельницького економічного університету — 2012. — Вип. 1 (25). — С. 154–

Тулуш Л.Д. Наслідки та перспективи функціонування фіксованого

сільськогосподарського податку / Л.Д. Тулуш // Збірник наукових праць

Уманського НУС. Частина 2 «Економіка». – № 74. – 2010. – С. 39–47.

Тулуш Л.Д. Специальный режим взимания НДС в сельском

хозяйстве Украины: проблемы и перспективы // Экономика: вчера, сегодня,

завтра. 2015. No 5. С. 103-118.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.