Середня щільність компонентів фітомаси стовбурів дерев бука лісового у насадженнях Буковинського ПередкарпаттяВ. В. Слюсарчук

Анотація


Букові деревостани Буковинського Передкарпаття та Карпат у складі лісів України є унікальним елементом середньоєвропейської флори і водночас відіграють важливе екологічне, соціальне та економічне значення у регіоні. Тому перегляд принципів оцінки ролі лісів Буковини з врахуванням сучасних принципів сталого розвитку та запровадження міжнародних норм у лісогосподарську практику, зокрема, Стратегії Карпатської конвенції є актуальним питанням порядку денного наукової спільноти, вирішення якого потребуватиме обов’язкового узгодження ресурсного та природоохоронного підходів під час організації природокористування в Українських Карпатах.

Послуговуючись даними ВО «Укрдержліспроект» станом на 01.01.2011 року та результатами здійснених нами протягом 2014-2016 рр. досліджень було розраховано показники середньої природної та базисної щільності компонентів стовбура бука лісового у модальних насадженнях переважно природного походження ІІ-X класів віку в межах ДП «Сторожинецький лісгосп», ДП «Берегометське ЛМГ», ДП «Хотинський лісгосп» у Чернівецькій області. Методами статистичного аналізу було опрацьовано вихідні дані дослідження і обчислено значення основних статистик середньої базисної щільності деревини та кори стовбура.

Наведено результати обрахунку показників середньої природної та базисної щільності компонентів (деревини, кори і деревини у корі) стовбура бука лісового модальних деревостанів в умовах Буковинського Передкарпаття. Співставлено отримані показники щільності компонентів фітомаси стовбура бука лісового з ТПП 2015-2016 років на предмет адекватності щодо аналогічних досліджень з ТПП 1992 року, здійснених також у межах Чернівецької області.

Abstract. European beech stands of the Bukovynian Subcarpathians and Carpathians as a part of the forests of Ukraine are an unique element of the Central European flora and at the same time play an important ecological, social and economic role in the region. Therefore, the revision of the principles for assessing the role of the Bukovyna forests in light of the modern principles of sustainable development and the introduction of international norms in forestry practice, in particular the Strategy for the Carpathian Convention, is an important issue on the agenda of the scientific community, which solution will require mandatory harmonization of resource-based and environment-oriented approaches to the management of natural resources in the Ukrainian Carpathians. On the basis of PA “Ukrderzhlisproekt” of the data as of 01/01/2011 and the results of our research conducted during 2014-2016, were calculated the indices of average natural and basis density of the components of the European beech stems in the naturally occurring modal stands of II-X age class within the state-owned enterprises “Storozhynets Forestry”, “Berehomet Forestry and Hunting”, “Khotyn Forestry” of the Chernivtsi Region.

By the methods of statistical analysiswere processedthe study initial dataas well as calculateda basis statistic values of wood and bark density. The calculation data on the indices of average natural and basis density of the components (wood, bark and wood in bark) of the European beech stems in modal stands within the Bukovynian Subcarpathians are given. The obtained indices of the density of phytomass components of European beech stems from the temporary sample plot in 2015-2016 for the adequacy of comparative studies from temporary sample plot in 1992, also carried out within the Chernivtsi region, are compared.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василишин Р. Д. Біоенергетика лісів Українських Карпат як складова еколого-економічної безпеки західного регіону України. Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування: Матер. міжн. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. С. 24.

Василишин Р. Д., Слюсарчук В. В., Василишин О. М. Біопродуктивність твердолистяних насаджень Українських Карпат. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2015. Вип. 219. С. 18–25.

Гриник Г. Г. Експозиційно-орографічні моделі оптимально-продуктивних місцеположень деревостанів бука лісового в Українських Карпатах. Наук. вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.08. С. 8–13.

Лакида П. І., Блищик В. І., Білоус А. М., Матушевич Л. М. Оцінка і прогноз динаміки стовбурової продукції деревостанів вільхи клейкої у Західному Поліссі України. Науковий вісник. НУБіП України. 2011. Вип. 164, 4.1. С. 60–68.

Лакида П. І. Фітомаса лісів України: [монографія]. Тернопіль: Збруч, 2002. 256 с.

Лакида П.І., Василишин Р.Д., Василишин О.М. Надземна фітомаса та вуглецево-енергетичний потенціал ялицевих деревостанів Українських Карпат: [монографія]. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М. 2010. 240 с.

Нормативи оцінки компонентів надземної фітомаси дерев головних лісотвірних порід України: Довідник (нормативно-виробниче видання) / Лакида П. І. та ін. К. : Видавничий дім "ЕКО-інформ", 2011. 192 с.

Сопушинський І., Вінтонів І., Тайшінгер А. До питання методики визначення щільності деревини у зв’язку із зміною вологості. Наук. вісн. УкрДЛТУ. 2003. Вип. 13.3. С. 14−22.

Українська енциклопедія лісівництва. Львів: НАН України. Т. 1., 1999. 463 с.

Фурдичко О. І., Солодкий В. Д., Реалізація стратегії Карпатської конвенції в Буковинських Карпатах: науково-методологічні та еколого-біологічні аспекти. Чернівці: Зелена Буковина, 2011. 520 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.