ПРЖВЛЮВАНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖУВАНІСТЬ САДЖАНЦІВ У ЛІСОВХ КУЛЬТУРАХ ДУБА ЗВЧАЙНОГОО.І. Лялін

Анотація


Досліджено показники приживлюваності та збережуваності саджанців дуба звичайного у лісових культурах, створених сіянцями із закритою (дослід) і відкритою (контроль) кореневою системою у ДП "Чугуєво-Бабчанське ЛГ" і ДП "Вовчанське ЛГ" Харківського ОУЛМГ.

Виявлено, що приживлюваність та збережуваність саджанців дуба у дослідних варіантах достовірно перевершували контроль протягом усіх років досліджень.

Дуб звичайний, садивний матеріал із закритою кореневою системою, приживлюваність, збережуваність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ведмідь М. М. Приживлюваність і ріст культур сосни звичайної, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою / М. М. Ведмідь, О. І. Лялін // Лісівництво і агролісо­меліорація. – Х., 2009. – Вип. 116. – С. 146 – 152.

Жигунов А. В. Теория и практика выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой / А. В. Жигунов. – СПб. : СПбН??ЛХ, 2000. – 293 с.

Контейнерный метод выращивания посадочного мате­ри­ала и перспективность его внедрения в питомники Саратовской области / [С. В. Кабанина, М. Ю. Сергадеева, К. В. Балина, и др.] под ред. В. Б. Любимова. – Балашов: Николаев, 2004. – 20 с.

Лісові культури / М. І. Гордієнко, М. М. Гузь, Ю. М. Дебринюк, В. М. Маурер. – Львів : Камула, 2005. – 608 с.

Лялін О. І. Економічна складова вирощування сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Тези доповідей підсумкової наук. конф. професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харків. нац. аграр. ун-ту імені В. В. Докучаєва, (11 – 14 січня 2011 р., м. Харків). – Х. : ХНАУ, 2011. – С. 156 – 158.

Лялін О. І. Контейнер – важливий елемент виробництва садивного матеріалу із закритою кореневою системою / О. І. Лялін // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали ХІ Погребняківських читань (10 – 12 жовтня 2007 р., м. Харків). – Х.: УкрНДІЛГА, 2007. – С. 134 – 135.

Лялін О. І. Субстрат для створення лісових культур із закритою кореневою системою/ О. І. Лялін // Аграрна наука – виробництву : Матеріали V держ. наук.–практ. конф. – Біла Церква: Білоцерківський НАУ, 2006. – С. 23.

Лялін О. І. Удосконалення технологій вирощування сіянців сосни і дуба із закритою кореневою системою в умовах Лівобережного Лісостепу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.01 «Лісові культури і фітомеліорація» / О. І. Лялін. – Х., 2012. – 20 с.

Маурер В. М. Стан та шляхи покращення забезпеченості садивним матеріалом робіт з відтворення лісів / В. М. Маурер // Тези доп. учасників конф. наук.-пед. працівників, наук. співробітників і аспірантів та 64-ї студ. наук. конф. – К. : НУБІП, 2010. – С. 55 – 56.

Новые технологические приемы повышения качества сеянцев лесных культур / ?. М. Гаранович, Е. Н. Городецкая, ?. П. Афа­нас­кина, А. В. Зеленке­вич // Современное состояние лесной раститель­ности и ее рациональное использование : междунар. науч.-практ. конф. – Хабаровск, 2006. – С. 168 – 171.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.