СУЧАСНІ СОЦІОЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТ РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ БАГАТОВІКОВХ ДЕРЕВС.І. Слюсар, А.І. Кушнір

Анотація


Urgency to developing a comprehensive research methodology of centuries-old trees, taking into account peculiarities of anthropogenic transformation of environment, has been substantiated. Centuries-old trees proposed to explore on different biological, social and bio-social directions. Modern interdisciplinary approaches allow for obtain qualitatively new (emergent) results and a holistic view of living objects that are studied.

Centuries-old trees, living systems, methodology of science, anthropogenic transformation, interdisciplinary approaches, comprehensive research.Повний текст:

PDF

Посилання


Аутопоезис соціальних систем : монографія / За науковою ред. В. П. Беха / В. П. Бех ; Мін-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 746 с.

Білоус С. Ю. Біотехнологічні аспекти розмноження великовікового дерева дуба Максима Залізняка в умовах in vitro / С. Ю. Білоус // Лісове і садово-паркове господарство. – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/licgoc_2012_2_3.pdf

Вернадский В. ?. Биосфера и ноосфера / В. ?. Вернадский – М. : Айрис-пресс, 2004. – 576 с.

Вознюк А. В. Универсальная парадигма развития / А. В. Вознюк. – Житомир : ?зд. О?СЗ, 2007. – 54 с.

Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / Під ред. С. Ю. Поповича. – К. : Аграр Медіа Груп, 2011. – 800 с.

Денискин С. А. Познание живого : теоретико-методологические основы : монография / С. А. Денискин. – Челябинск : Цицеро, 2010. – 167 с.

Добровольський В. В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник / В. В. Добровольський– К. : ВД «Професіонал», 2005. – 272 с.

Кушнір А. І. Знамениті та історичні дерева України : перші підсумки вивчення / А. І. Кушнір, І. П. Сіренко, А. І. Юхимець // Ойкумена. Український екологічний вісник. – 1995. – № 1–2. – С.158–159.

Кушнір А. І. Наукове заключення стану унікальної пам’ятки європейської і світової природи багатовікового історичного дерева – “Дуба Максима Залізняка” і необхідні заходи щодо його лікування / А. І. Кушнір, О. А. Суханова, І. Л. Кушнір. – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. – 25 с.

Легоняк Б. В. Пам'ятка природи і історії – “Дуб Максима Залізняка” / Б. В. Легоняк // Черкащина в контексті історії України : матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкаський держ. технол. ун-т, Обл. ін-т післядиплом. пед. освіти пед. працівників, Черкаський обл. краєзнавчий музей ; упоряд. В. М. Мельниченко. – Черкаси, 2008. – С. 237–245.

Назарук М. М. Основи екології та соціоекології / М. М. Назарук. – Львів : Афіша, 1999. – 256 с.

Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72 с.

Олескин А. В. Биополитика. Политический потенциал современной биологии: философские, политологические и практические аспекты / А. В. Олескин. – М. : ?нститут философии РАН, 2001. – 423 с.

Основи стійкого розвитку : Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с.

Реймерс Н. Ф. Природопользование : Словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М. : Мысль, 1990. – 639 с.

Слюсар С. І. Деякі методологічні аспекти інтродукційних досліджень деревних рослин в урбоекосистемах / С. І. Слюсар, О. М. Романець // Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (07–09 жовт. 2015 р.). – К : ТОВ «ЦП «КОМПР?НТ», 2015. – С. 167–168.

Слюсар С. І. Значення комплексних досліджень для визначення адаптаційних можливостей дерев і кущів в умовах сучасного міста / С. І. Слюсар, Р. Ю. Мамонова // Виклики XXI століття та їхнє вирішення у лісовому комплексі й довкіллі : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (07–09 жовт. 2015 р.). – К : ТОВ «ЦП «КОМПР?НТ», 2015. – С. 165–166.

Слюсар С. І. Інтродукція рослин в процесах розселення живих організмів і еволюції біосфери / С. І. Слюсар, О. М. Романець // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : матеріали Міжнар. наук. конф. (15–17 верес. 2015 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С. 235–236.

Слюсар С. І. Сучасне розуміння інтродукційного процесу в контексті формування біосоціокультурної парадигми пізнання живих систем / С. І. Слюсар // Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках : матеріали Міжнар. наук. конф. (15–17 верес. 2015 р.). – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – С. 231–233.

Стан та перспективи збереження багатовікових історичних дерев дуба звичайного в Ботанічному саду НУБіП України / А. І. Кушнір, О. В. Колесніченко, О. А. Суханова, С. І. Слюсар, І. Л. Кушнір // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Біологія, біотехнологія, екологія» / Редкол. : Д. О. Мельничук (голова) та ін. – К., 2012. – Вип. 178. – С. 27–33.

Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения / В. С. Степин // Постнеклассика : философия, наука, культура : коллективная монография / отв. ред. Л. П. Киященко и В. С. Степин. – СПб : ?здательский дом «Мiръ», 2009. – С. 249–295.

Шеляг-Сосонко Ю. Р. Біорізноманітність: концепція, культура та роль науки / Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. – 2008. – Т. 65, № 1. – С. 3–25.

Яскевич Я. С. Методология и этика в современной науке : поиск открытой рациональности : учеб.-метод. пособие / Я. С. Яскевич. – Минск : БГЭУ, 2007. – 186 с.

Heylighen F. The Global Superorganism: an evolutionary-cybernetic model of the emerging network society / F. Heylighen // Social Evolution and History. – 2007. – Vol. 6, № 1. – P. 58–119. – Режим доступу: http://www.uic.unn.ru/pustyn /lib/super/superorganism.htm#BM56

Miller J. G. Living Systems / J. G. Miller – New York : McGraw-Hill Book Company, 1978. – 1102 pp. – Режим доступу: http://www.panarchy.org/miller/livingsystems.html#top

Smuts J. C. Holism and Evolution / J. C. Smuts. – London : Macmillan and Co, 1926. – 384 p. – Режим доступу: https://archive.org/stream/holismandevoluti032439mbp/holismandevoluti032439mbp_djvu.txt


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.