СТІЙКІСТЬ СОСНОВХ ЛІСОСТАНІВ ІЗ ПІДПОЛОГОВМ КУЛЬТУРАМ ДУБА ЧЕРВОНОГО ДО КОРЕНЕВОЇ ГУБКО. В. Рибак, В. О. Рибак

Анотація


Висвітлено вплив підпологових культур дуба червоного та мікоризних грибів на ураженість кореневою губкою соснових деревостанів Київського Полісся. Встановлено, що введення у соснові деревостани підпологових культур дуба червоного позитивно вплинуло на процеси мікоризоутворення у сосни звичайної, що призвело до підвищення стійкості насаджень проти Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.

Підпологові культури, дуб звичайний, дуб червоний, коренева губка, макроміцети, мікориза, мікоризні гриби, мікосимбіотрофія, патогенні гриби, сапротрофи

Повний текст:

PDF

Посилання


Шубин В. ?. Микоризные грибы северо-запада Европейской части СССР / В. ?. Шубин. – Петрозаводск : Карельский филиал АН СССР, 1988. – 198 с.

Бурова Л. Г. Экология грибов макромицетов / Л. Г. Бурова. – М. : Наука, 1986. – 222 с.

Шубин В. ?. Микотрофность древесных пород, её значение при разведении леса в таёжной зоне / В. ?. Шубин. – Л. : Наука, 1973. – 264 с.

Частухин В. Я. Биологический распад и ресинтез органических веществ в природе / В. Я. Частухин, М. А. Николельская. – Л. : Наука, 1969. – 325 с.

Бурова Л. Г. Формирование группировок макромицетов в культурах сосны разного возраста / Л. Г. Бурова // Лесоведение. – 1973. – № 1. –

С. 38–45.

Доминик Т. ?. Значение микотрофизма для лесного хозяйства /

Т. ?. Доминик // Микориза растений. – М., 1963. – С. 321–330.

Левинсон ?. Наблюдения за развитием микориз лесных деревьев / ?. Левинсон // Микориза растений. – М., 1963. – С. 311–317.

Бондарцев А. С. Руководство по сбору высших базидиальных грибов для научного их изучения. / А. С. Бондарцев, Р. А. Зингер // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Серия 2. – 1950. – С. 499–543.

Шубин В. Н. Макромицеты лесных фитоценозов таежной зоны и их использование / В. Н. Шубин. – Л. : Наука, 1990. – 197 с.

Зерова М. Я. Гриби / Зерова М. Я., Ємін Ю. Я., Козьяков С. М. –

К. : Урожай, 1984. – 201 с.

Сержанина Г. ?. Макромицеты / Г. ?. Сержанина, ?. ?. Змитрович. – Минск : Вышейш. шк., 1986. – 216 с.

Зерова М. Я. Їстівні та отруйні гриби України / М. Я. Зерова. – [2-ге вид.]. – К. : Наук. думка, 1970. – 137 с.

Зерова М. Я. Визначник грибів України / М. Я. Зерова, П. Є. Сосін, Г. Л. Боженко // Базидіоміцети. – Т. 5. – К. : Наук. думка, 1979. – 565 с.

Сержанина Г. ?. Грибы / Г. ?. Сержанина, ?. Я. Ящукин. – Минск : Наука и техника, 1986. – 232 с.

Грибы СССР / под ред. М. В. Горленко. – М. : Мысль, 1989. –

с.

Цилюрик А. В. Грибы лесных биоценозов / А. В. Цилюрик,

С. В. Шевченко. – К. : Вища школа, 1989. – 360 с.

Шевченко С. В. Лесная фитопатология / С. В. Шевченко,

А. В. Цилюрик. – К. : Вища школа, 1986. – 379 с.

Патоентомофітологічний стан штучних соснових лісостанів Боярської лісової дослідної станції створених на староорних землях та шляхи їх оздоровлення / А. В. Цилюрик, В. О. Рибак, Б. І. Новак,

О. В. Рибак // Науковий вісник НАУ. – 2005. – Вип. 83. – С. 338–351.

Моніторинг живого надґрунтового покриву у свіжому сосново-дубовому суборі (В2-ДС3) Київського Полісся з підпологовими штучними насадженнями із дуба звичайного та червоного (Quercus robur L. i Q. rubra L.). [Електронний ресурс] : НБУ ім. Вернадського. Наукові доповіді НУБіП України. 2010-1 (17) / [Цилюрик А. В., Рибак В. О., Максимчук Н. В., Рибак О. В.]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2010-1/10 tavqrr.pdf

Шемаханова Н. М. Микотрофность древесных пород /

Н. М. Шемаханова. – М. : АН СССР, 1962. – 374 с.

Лобанов Н. В. Микотрофность древесных растений / Н. В. Лобанов. – М. : Советская наука, 1953. – 233 с.

?ванов Л. А. Об анатомическом строении корневых окончаний

у сосны / Л. А. ?ванов // ?звестия Лесного института. – 1916. – 30. – С.151–162.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.