№ 198 (2014)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

O.P. Bala, E.Y. Khan
I.F. Buksha, T.S. Pyvovar, V.P. Pasternak, M.I. Buksha, V.A. Solodovnik, V. Yarotskiy
P.І. Lakyda, R.D. Vasylyshyn, H.S. Domashovets, Yu.P. Shvets
V.А. Svynchuk, S.M. Kashpor, V.V. Myroniuk
S.A. Sytnyk
R. Sodolinskiy, A. Giers, S. Kaschpor
V.V. Levchenko
P.P. Yavorovskiy
О.F. Brovko, F.М. Brovko
I.D. Vasylenko, Ya.D. Fuchylo, L.M. Filipova
С.В. Levin, Ya.D. Fuchilo, M.V. Sbytna, O.Yu. Ryabukhin
V.M. Lovynska
O.I. Lyalin
V.M. Maurer, А.P. Pinchuk
A. Ryzhov, F. Brovko, O. Brovko
O.O. Seredyuk, O.Y. Chornobrov, A.A. Klyuvadenko, O.V. Kolesnichenko
Ya.D. Fuchylo, M.V. Sbytna, D. Ya. Fuchylo
Y.І. Krylov
G.О. Lobchenko
V. Minder, V. Maluga
N. Gatalska, M. Krachkovska
M. О. Grychuk
O.V. Zibtseva
О.V. Kolesnichenko
K.V. Myronchuk
N.V. Myhailovich
O.V. Pihalo
S.B. Kovalevsky, D.S. Solovey
T. Koval
O. Malakhova
N.V. Marchenko
O.O. Pinchevska, V.S. Koval, V.M. Golovach
Z.S. Sirko
A.F. Goychuk, I.M. Kulbanska