№ 198 (2014)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

R.D. Vasylyshyn, G.S. Domashovets, О.M. Vasylyshyn
V.M. Volodymyrenko, D.M. Il'chenko
Yu.I. Hayda
A.M. Bilous, Ya.V. Kovbasa
M.M. Kutia, V.A. Svynchuk, V.M. Kutia
V.P. Losyuk
V.A. Svynchuk, S.V. Zibtsev, V.V. Gumeniuk
V. Svynchuk, S. Kashpor, V. Myroniuk
V.A. Svynchuk, O.M. Soshenskiy
P.P. Yavorovskyi
M.M. Bilous
F.M. Brovko, V. Huslavskyy
I. V. Ivanyuk, M.O. Zavadska
O.Yu. Kaydyk, M.Yu. Tymoshchuk
S.V. Kryvyi
S.I. Matkovska
V.M. Maurer, D.S. Donik
V.M. Maurer, S.A. Koren
V.M. Maurer, Yu.I. Kosenko, I.I. Kopchuk
V.M. Maurer, I.V. Marchuk
V.M. Maurer, А.P. Pinchuk
I. S. Shylin, V.M. Maurer
V.M. Maurer, S.I. Yarema
A.P. Pinchuk, O.V. Romanenko
O. Ryzov, F. Brovko, V. Yukhnovskyy
Ya.D. Fuchylo, M.V. Sbytna, D.Ya. Fuchylo
V.V. Shlapak, D.A. Lyevanova
P.P. Javorovsky, О.F. Brovko
Y.І. Krylov
G.О. Lobchenko
V.M. Maluga, S.M. Dudarets
V.V. Minder, V.M. Maluga
Ya.L. Shestak
N. V. Puzrina, G.O. Boyko
I.N. Kulbanska
V.V. Rosenfeld
O.O. Demchenko, S. K. Demchenko
O.O. Demchenko, S. K. Demchenko
A.A. Dzyba, A.O. Romanenko
Y. Evtushenko
O. V. Zibtseva
Yu. I. Kosenko
V.M. Maurer, V.V. Shevchuk
N.О. Oleksiychenko, А.А. Klyuvadenko, А.А. Klyuvadenko, O.Yu. Chornobrov, М.О. Sovakova
O.V. Pihalo, O.V. Polupan
A.L. SOBOTOVYCH
M.O. Sovakova, A.V. Sovakov, A.I. Kitaev
N.V. Byiskih
V.S. Koval
O.O. Pinchevska
V. Smahol, O. Tokareva