МЕТОДКА ПІДГОТОВК МАЙБУТНІХ МЕДЧНХ СЕСТЕР ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇI. P. Sirak

Анотація


У статті пропонуються етапи авторської методики підготовки майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації, розробленої у відповідності до загальноприйнятих методологічних вимог, що висуваються до розробки методик: концептуальність, системність, керованість, ефективність. Визначено мету, завдання, очікуваний результат кожного із запропонованих етапів та методи, які для використовувалися. У процесі формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації застосовано наступні методи: ігрові методи (розігрування ролей, ділова гра, ігрове проектування та ін.), неігрові (аналіз конкретних і класичних медичних ситуацій, метод «інциденту»; проблемні лекції; побудова індивідуальних освітніх траєкторій професійної самореалізації майбутіх медичних сестер; інтерактивні методи («Мікрофон», «Мозковий штурм», «Поміч», «Ажурна пилка», «Коло ідей», «Метод прес», гра «не помилися» та ін.); рольові ігри; метод моделювання комунікативних ситуацій; бесіди; творчі завдання; аналіз і розв’язання квазіпрофесійних ситуацій та ін. Експериментальне дослідження проводилося на базі Вінницького медичного коледжу імені акад. К.Д. Заболотного. Кількісний та якісний аналіз результатів апробації педагогічних умов та методики формування готовності майбутніх медичних сестер до професійної самореалізації констатував позитивну динаміку досліджуваної якості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вербицкий А. А. Проблема трансформации мотивов в контекстном обучении / А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшаева. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.library.by/portalus/modules/psychology/.

Король В.М. Квазіпрофесійна діяльність у процесі підготовки майбутніх учите-лів / В.М. Король. [Електронний ресурс] / Режим досту-пу:http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchu/N135/N135p096-101.pdf

Лавренко С.О. Ділова гра як метод професійної підготовки студентів у вищій школі / С.О. Лавренко // Педагогіка і психологія : перспективи та пріоритетні напрями дослі-джень : зб. тез наук. робіт учасників міжнародної науково-практичної конф. (м. Львів, 13-14 вересня 2013 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. – С. 86-89.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.