АНАЛІЗ РІЗНОМАНІТНХ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ЦІННІСНО- МОТВАЦІЙНОЇ СФЕР СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗЧНОГО ВХОВАННЯA. P. Panchuk, І. V. Panchuk, T. V. Butenko

Анотація


У статті акцентується увага на тому, що найбільш пріоритетним є питання, які стосуються педагогічного забезпечення навчального процесу з фізичного виховання засобами, які підвищують мотивацію до професійної діяльності, накопичення національних і духовних цінностей. Від їх успішного співвідношення залежить підвищення ефективності процесу спеціалізованої підготовки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Венглярський Г., Попов М., Сухарев О. Шляхи оптимізації навчального процесу з фізичного виховання у вищій школі. Вісник Технологічного університету Поділля. Хмельницький. 2002. № 5, Ч. 3 (48). С. 16 – 19.

Дехтяр В. Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів : навч. посібник. К.: Екмо, 2005. 219 с.

Дранчук І. Д. Динамiка стану здоров’я студентiв гуманiтарних вищих закладах освiти. Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту: зб. наук. пр. Харкiв: ХДАДМ (ХХПI), 2002. № 22. С. 23–28.

Занюк С. С. Психологія мотивації: навч. посібник. К.: Ніка-центр, 2002. 256 с.

?льин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2008. 512 с.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : підр. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2-х томах. К.: Олімпійська література, 2008. Т. 1. 390 с. Т. 2. 367 с.

Марченко О. Ю. Формування ціннісних категорій особистої фізичної культури у студентської молоді: автореф. дис. … канд. наук з фізичного виховання і спорту. К., 2010. 21 с.

Михайлишин Г. Й. Цінності освіти як засіб досягнення мети суспільного поступу. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. вип. 47. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011. С.195–202.

Мицкан Б. М. Вплив психологічних чинників на рухову діяльність. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С. С. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. № 6. С. 197–199.

Москалець В. П. Структурно-функціональна організація особистості. Психологія і суспільство. Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. 2010. № 2 (40). С. 20–26.

Семененко В., Білецька В.Особливості організації процесу фізичного виховання у технічному вищому навчальному закладі. Теорія і методика фізичної культури і спорту. 2011. № 3. С. 74–77.

Сергієнко Л. П., Шарий Д. В. Методологічні основи комплексного тестування у фізичному вихованні і спорті. Теорія та методика фізичного виховання. 2010. № 5. C. 3–12.

Смакула О.А . Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до фізичної культури: автореф. дис. …канд. пед. наук. К., 2004. 19 с.

Стадник В. В. Використання плавання у позанавчальних заняттях студентів ВНЗ. Спортивний вісник Придніпров’я. 2013. № 7 (33). С. 348–253


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.