КРТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУР МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙN. S. Kushnir

Анотація


У статті автором розроблено й обґрунтовано критерії та рівні сформованості професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей. У якості ключових компетентностей визначено узагальнені способи професійної діяльності фахівців економічного профілю. Критеріями сформованості складових професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей автором визначено як рівні якості вирішення професійних задач майбутніми економістами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Mirowsky J. Creative Work and Health / J. Mirowsky, C.E. Ross // Journal of Health and Social Behavior. 2007. № 48. Р. 385–403.

Абросимова З. Ф. Педагогическая культура учителя: учеб. пособие Курган : [б. и.], 1999. 67 с.

Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. СПб.: ?здание автора, 1991. 1370 с.

Галімов, А. В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх офіцерівприкордонників до виховної роботи з особовим складом : монографія. Хмельницький : Вид-во Нац. академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2004. 376 с.

Кузьмина Н. В., Реан А. А. Профессионализм педагогической деятельности. СПб. : СПбГу, 1993. 63 с.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Смысл; Академия, 2004. 352 с.

Ожегов С.?. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1987. 797с

Педагогіка. Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С.Рапацевич Мн.: «Соврем. Слово», 2005. 720 с.

Професійна освіта: словник / уклад. С.У.Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г.Ничкало. К.: Вища шк., 2000. 149 с.

Прищак М. Д., Лесько О. Й. Психологія управління в організації: навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2012. 141 с.

Психология труда : учебник для бакалавров / А. В. Карпов [и др.] ; под ред. А. В. Карпова. 2-е изд. М. : ?здательство Юрайт, 2014. 350 с. Серия : Бакалавр. Базовый курс.

Романова Е. С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. 2-е изд. – СПб. : Питер, 2007. 464 с.

Сабатовская ?. С. Проблема профессиональной культуры в современной отечественной социологической литературе / ?. С. Сабатовская // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.». 2002. Т. 9. С. 206-214.

Семенова А.В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх вчителів: монографія / А.В.Семенова. Одеса: Юридична література, 2009. 504 с.

Семиченко В. А. Пріоритети професійної підготовки: діяльнісний чи особистісний підхід? / В. А. Семиченко // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; ред. І. А. Зязюн. К., 2000. С. 176-203.

Ситаров, В. А. Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров. М. : ?здательство Юрайт, 2016. 447 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А.В.Семенової. Одеса: Пальміра. 2006. 364 с

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором // Вибрані твори в 5 т. Т. 4. К. : Радянська школа, 1977. С. 393– 628.

Танська В.В. Підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти». Житомир, 2006. 20 с.

Этнопедагогическая компетентность педагога: критерии, показатели и уровни сформированности / В.К. Кузьмин, Д.А. Крылов, В.А. Комелина, Н.В. Кузьмин. // Современные проблемы науки и образования. 2014. / URL: http://www.science-education.ru/119-14991.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.