ON-LINE СКЛАДОВА В ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ ЗАКЛАДУ ВЩОЇ ОСВІТC. ГАРІНА, Н. ТВЕРЕЗОВСЬКА

Анотація


Здійснено аналіз найбільш поширених форм і методів профорієнтаційної роботи в закладах середньої спеціальної та вищої освіти. Складання «цифрового портрету» виокремлених сегментів цільової аудиторії – майбутніх абітурієнтів та їх батьків – є одним з ефективних методів профорієнтаційної роботи. Проаналізовано спеціалізовані організації та інтернет-сервіси щодо можливості їх використання для зазначених цілей. Встановлено, що використання on-line методів у профорієнтаційній роботі дозволить значно розширити охоплення цільової аудиторії, адаптувати форми і зміст профорієнтаційних матеріалів до її характеристик, поведінки в Інтернеті. Доцільним є застосування маркетингових інтернет-стратегій просування пропозиції в Інтернеті. Окреслено прийнятні напрями, форми, методи проведення профорієнтаційної роботи з використанням інтернет-технологій у закладах вищої освіти. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюхина М.В., Микитиши-на А.С. Професійна робота з школя-рами як елемент маркетингових ко-мунікацій вищого навчального за-кладу, режим доступу: http://www.sworld.com.ua/konfer41/25.pdf (дата доступу: 11.02. 2018).

Віртуальний кабінет проф-орієнтаційної роботи, режим досту-пу: https://sites.google.com/site/kabproforient/proforientacijni-zahodi-dla-ucniv. (дата доступу: 14.02.2018).

Гаріна С.М. Інтернет-маркетингові стратегії позиціонуван-ня навчального закладу в мережі Інтернет. Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine: International scientific and practical conf. Sandomierz, 2017. Р.197-200.

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміні-страції, режим доступу: http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/osvitnya-diyalnist/zagalna-serednya-osvita/37-zagalna-serednya-osvita (дата досту-пу: 14.02.2018).

Довідник ВНЗ. Освіта UA, режим доступу: https://osvita.ua/vnz/guide/search-17-0-0-0-454-450.html (дата доступу: 23.04.2018).

Дунець Л.М. Форми і методи профорієнтаційної роботи у вищому навчальному закладі. Збірник наукових праць Хмельницького інститу-ту соціальних технологій Універ-ситету «Україна», 2013. №1(7). С. 86-88.

Житомирський професійний політехнічний ліцей. Профорієнтаційний кабінет, режим доступу: http://zppl.org.ua/prof_work/prof_cabinet (дата доступу: 21.02.2018).

Кафедра соціальної педагогіки та інформаційних технологій в освіті НУБіП України. Професіограма режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/41009. (дата доступу: 14.02.2018).

Київський університет імені Бориса Грінченка. Про підрозділ, режим доступу: http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/nmts-informatsiino-reklamnoi-ta-proforiientatsiinoi-diialnosti/pro-pidrozdil.html (дата доступу: 23.04.2018).

Мазуркевич І.В., Багдасаро-ва Л.В. Методичні рекомендації № б/н від 10.05.2017 «Проведення профорієнтаційної роботи в навча-льних закладах у 2017/2018 н.р.», режим доступу: https://base.kristti.com.ua/?p=4250 (дата доступу: 02.05.2018).

Міненко В.Л., Профорієнта-ція молоді як механізм формування свідомого професійного вибору. Ре-жим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_2_59. Дата звернення: Квіт. 23, 2018.

Моя кар’єра. Професійне тестування. Режим доступу: http://mycareer.org.ua/test. Дата звер-нення: Лют. 21, 2018.

Моя майбутня професія. Тести на профорієнтацію. Режим доступу: https://sites.google.com/site/profesn/testi-na-proforientaciu/music. Дата зве-рнення: Лют. 12, 2018.

Положення про організацію профорієнтаційної роботи у Вінниць-кому торговельно-економічному ко-леджі КНТЕУ. Режим доступу: www.vtec.vn.ua/sites/default/files/page/files/pro_organ_profroboti.pdf. Дата звернення: Лют. 02, 2018.

Портал професійного кон-сультування. Режим доступу: http://profi.org.ua/profes/in.shtml. Дата звернення: Лют. 21, 2018.

Профорієнтатор України. Режим доступу: http://proforientator.com.ua/ua/adaptatciya-testovih-kompleksov. Дата звер-нення: Лют. 21, 2018.

Робоча програма навчаль-ної дисципліни «Основи профорієн-таційної роботи» напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка. Ре-жим доступу: http://eenu.edu.ua/sites/default/files/Files/robocha_programa_osnovi_proforiientaciynoyi_roboti.pdf. Дата звернення: Січ. 31, 2018.

Університет банківської справи. Харківський інститут. Режим доступу: http://khibs.ubs.edu.ua/abitur/proforiyentacijna-robota. Дата звернення: Січ. 31, 2018.

Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» №8. Віртуальний кабінет профорієнтації. Режим доступу: http://school8.ks.sch.in.ua/virtualjnij_kabinet_ proforiyentacii. Дата звернен-ня: Січ. 14, 2018.

Християнський навчальний центр «Успіх». Режим доступу: https://center-uspikh.com.ua/profesijna-oriyentatsiya. Дата звернення: Лют. 12, 2018.

Cleverdia: «Клевердія – інноваційна освітня компанія». Режим доступу: https://cleverdia.com/index.php?lang=uk. Дата звернення: Лют. 12, 2018.

Factum group Ukraine Про-никновение интернета в Украине. [Електронний ресурс]. Доступно: http://inau.ua/sites/default/files/file/1801/iv_kvartal_2017.pdf. Дата звернення: Липень 23, 2018.

FACTUM GROUP. [Online]. Available: http://factum-ua.com/about/factum. Accessed on: July 23, 2018.

Gemius Global. [Online]. Available: http://www.gemius.com.ua/istorija.html. Accessed on: July 23, 2018.

KANTAR TSN. [Online]. Available: https://tns-ua.com. Accessed on: July 23, 2018.

Proforientator.info. Режим доступу: Proforientator.info. Дата зве-рнення: Квіт. 23, 2018.

The Consumer Barometer is a tool to help you understand how people use the Internet across the world. [Online]. Available: https://www.consumerbarometer.com/en/ Accessed on: July 23, 2018


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.