From the experience of education of the legal culture of future teachers in the National university of life and environmental sciences of UkraineDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog2019.02.056

R.V. Sopivnyk, L.М. Lukavetska, V.D. Shynkaruk

Анотація


The article provides an essential analysis of the concept of "legal culture", and also reveals the conceptual foundations  of planning and features  of the implementation of educational work with future teachers of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. The content and goals of education of legal culture in their consistent and logical implementation  of  the first to the fourth years of  students learning  are revealed. A comprehensive indicative plan of educational work  based on system-value, person-oriented, subject-subject  and activity approach is substantiated. The algorithmicity of achieving the educational goals of legal education of future teachers is shown as a priority direction, which plays the crucial role in the formation of the system of moral values. It is stated that the implementation of education of the legal culture of future teachers ensures the harmonious and diversified development of their personality. It is proposed to consider the development of a practical aspect in this problem and ways to achieve the norms of legal behavior in the education of  future teachers.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kultura. Pohodzhennya po-nyattya. Sutnist kulturi [Culture. The origin of the concept. The essence of culture]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Kultura

Sergeeva, T.B., Gorbatko O. I. (2006) Osobennosti korporativnoy kul-turyi obrazovatelnogo uchrezhdeniya [Features of the corporate culture of the educational institution]. Pedagogi-ka. 10. 11–21.

Vyshnevsʹkyy O. (2008) Te-oretychni osnovy suchasnoyi ukrayinskoyi pedahohiky [Theoretical foundations of modern Ukrainian ped-agogy]. K., 568.

Nikolaienko S.M., Shyn-karuk V.D., Ruden D.M., Sopivnyk R.V., Sopivnyk I.V., Petriv H.V., Kush-nir A.O., Moisieiev V.V., Davydova O.P. (2016) Prohrama vykhovannia studen-ta: «Fakhivets, hromadianyn, patriot» [Student education program «special-ist, citizen, patriot»]. Kiev: «Komprynt», 76.

Sopivnyk, R. V. (2016) Planuvannia vykhovnoi roboty u vyshchomu navchal’nomu zakladi [Planning of educational work at a higher educational institution]. Nau-kovyi visnyk Natsional’nogo universyte-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia “Pedagogika. Psykho-logia. Filosofia”, 239, 229-234.

Sopivnyk, R. V. (2015) Vykhovannia osobystosti maibutn’ogo fakhivtsia agropromyslovoi haluzi kriz’ pryzmu funktsii nastavnyka akad-emichnoi hrupy [Educating future specialist personality agro industry in the light of academic mentor functions] Naukovyi visnyk Natsional’nogo uni-versytetu bioresursiv i pryrodokorys-tuvannia Ukrainy. Seriia “Pedagogika. Psykhologia. Filosofia”, 220, 172-182.

Sopivnyk, R. V., Sopivnyk I. V. (2010) Eksperymentalna robota z udoskonalennia vykhovnoi roboty zi studentskoiu moloddiu [Experimental work on improvement of educational work with students] Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresur-siv i pryrodokorystuvannia Ukrainy / Seriia «Pedahohika, psykholohiia, filosofiia», 155/1, 282–286.

Sopivnyk, R. V. Petriv, H.V. (2014). Vyhovannia i samo-vyhovannia na zasadakh natsionalno-patriotychnykh tsinnostei: metodych-nyi posibnyk dlia studentiv i naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv ah-rarnykh i pryrodookhoronnykh VNZ [Education and self-education on the basis of national-patriotic values]. Kyiv: Komprynt, 185.

Sopivnyk, R.V. (2015) Tsinnisni oriientyry ekzystentsializmu v konteksti vykhovannia osobystosti [Valuable orientations of existentialism in the context of the education of the person] Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka, 2 (65), 164-173.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.