№ 291 (2018)

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія

Зміст

Статті

S. M. Amelina, U. D. Bila
PDF
G. Buzze, О. А. Bidа
PDF
О. А. Bida, О. V. Kuchai
PDF
L. A. Blagodyr
PDF
O. V. Bondar
PDF
B. V. Braiko
PDF
І. М. Butsyk
PDF
O. V. Verytova
PDF
L. V. Viktorova
PDF
V. M. Harasyuta
PDF
O. O. Harmashov
PDF
V. V. Goncharuk
PDF
I. O. Horshevikova
PDF
O. V. Dzhus
PDF
P. V. Diachuk, L. P. Perfileva
PDF
L. М. Erdman, T. Р. Kuchai, О. V. Kuchai
PDF
Ya. B. Zoriy
PDF
T. S. Zorochkina
PDF
L. P. Kyrychevska
PDF
T. V. Kobylianska
PDF
M. P. Kostenko
PDF
O. V. Kokhanovska
PDF
О. В. Koshuk
A. N. Kramarenko
PDF
A. І. Kuzminskyi, О. А. Bida
PDF
O. V. Kuchai
PDF
Т. Р. Kuchai, O. V. Kuchai
PDF
Yu. Е. Lavrysh
PDF
О. М. Lysenko
PDF
O. A. Maksymenko,
PDF
V. V. Mykolayko
PDF
L. V. Miskevych
PDF
H. Yu. Morokhovets
PDF
O. V. Moshenets
PDF
N. V. Mukan, M. V. Havryliuk, I. H. Ivasyk
PDF
K. V. Nagorna
PDF
О. О. Nahorna
PDF
Y. M. Nikitska
PDF
І. І. Oros
PDF
I. P. Ocheretna
A. P. Panchuk, І. V. Panchuk, T. V. Butenko
PDF
Ireneusz Pyrzyk, Т. Р. Kuchai
PDF
E. V. Pidlysnyj
PDF
V. М. Pliushch
PDF
R. M. Prima, T. A. Jelova
PDF
Y. M. Rudyk, Y. М. Kharchenko
PDF
N. G. Rusina
PDF
A. G. Sabluk, О. A. Bidа
PDF
O. P. Sazhianko
PDF
N. S. Sydorenko
PDF
O. P. Slobodyan, I. B. Spivakova
PDF
S. S. Sliusaruk-Litvin
PDF
I. V. Sopivnyk, O. O. Smolak
PDF
R. V. Sopivnyk, R. R. Morenchuk
PDF
K. I. Stepaniuk
PDF
А. M. Suk
PDF
N. T. Tverezovskaia, T. V. Bezshtanko
PDF
V. М. Teslyuk, S. S. Lytvynenko
PDF
O. Sh. Tone
PDF
S. V. Harchenko, О. V. Тverezovska
PDF
I. Yu. Khvostenko, N. T. Tverezovska
PDF
H. A. Cherednichenko
PDF
А. Р. Chychuk
PDF
N. A. Shandra
PDF
Stanisław Kunikowski, O. A. Bida
PDF
N. S. Kushnir
PDF
A. А. Ridkodubska
PDF