Том 13, № 1 (2022)

Зміст

Статті

V. V. Bezliudna, Yu.. Yu Kazak
8-15
O. A. Bida, A. P. Chichuk, T. S. Zorochkina, I. I. Oros
16-23
V. А. Budegay
24-30
О. V. Drachuk
31-40
A. S. Zadorozhna
41-48
М. М. Marusynets, О. А. Oseredchuk
49-56
I. V. Sopivnyk, N. М. Ovdiy, S. R. Sopivnyk, V. D. Shynkaruk
57-61
O. Chaika
62-69
В. М. Khryk
70-80
S. B. Khrystiuk
81-88
L. L. Shen
89-95
А. V. Nakonechna
96-103
S. V. Korniichuk, O. Oliinyk
104-110
V. M. Shmargun, T. M. Shmargun
111-119
O. Khairulin
120-130
O. Yu Balalaieva, O. O. Boico
131-138
S. I. Bilous, T. O. Gainal, M. G. Novosad
139-150
V. D. Pikhorovych, A. Y. Samarskyi
151-156
М. Tomenko
157-165
L. Chekal
166-171