До питання розвитку організаційно-правового забезпечення діяльності присяжних в УкраїніDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.03.019

Viktoriia Chesak

Анотація


Досліджуються організаційно-правові засади діяльності суду присяжних як елемента судового управління. Проаналізовано нормативне закріплення судового управління щодо забезпечення діяльності суду присяжних, встановлено та систематизовано напрями організаційного забезпечення суб’єктами судового адміністрування діяльності суду присяжних, а також визначено наявні проблеми та шляхи вирішення їх.

Ключові слова: судове управління, суд присяжних, Державна судова адміністрація України (ДСАУ), організаційне забезпечення діяльності присяжних, апарат суду


Повний текст:

PDF

Посилання


Horodovenko, V.V. (2012). Pryntsypy sudovoi vlady [Principles of judicial power]. Kharkiv: Pravo, 447.

Horodovenko, V.V. (2007). Problemy stanovlennia nezalezhnoi sudovoi vlady v Ukraini [Problems of the establishment of an independent judiciary in Ukraine]. Kyiv: Feniks, 223.

Kozlov, D. (2005). Suddi prava i suddi faktu, abo Deshcho pro sud prysiazhnykh tamozhlyvosti zaprovadzhennia tsoho instytutu v Ukraini [The judge's rights and the fact of the judge, or Some what about the jury and the possibility of introducing this institute in Ukraine]. Yurydychnyi zhurnal, 3, 90–94.

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] (1996): Zakon Ukrainy 28.06.1996 № 254k/96-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254k/96-vr.

Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [The Criminal Procedural Code of Ukraine] (2012): naukovo-praktychnyi komentar: u 2 t. T. 2. Za zah. red. V.Ya., Tatsiia, V.P., Pshonky & A.V., Portnova. Kharkiv: Pravo, 664.

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok oderzhannia, obliku, vydachi, zaminy, povernennia ta spysannia mantii i nahrudnykh znakiv suddiv mistsevykh ta apeliatsiinykh sudiv zahalnoi yurysdyktsii [On Approval of the Regulation on the Procedure for Receiving, Registering, Issuing, Replacing, Returning and Writing Mantles and Badges of Judges of Local and Appellate Courts of General Jurisdiction] (2012): nakaz Derzhavnoi sudovoi administratsii 02.07.2012 № 72. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Stratehiia reformuvannia sudoustroiu, sudochynstva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015–2020 [Strategy for reforming the judiciary, legal proceedings and related legal institutes for the period of 2015–2020] (2015): Ukaz Prezydenta Ukrainy 20.05.2015 № 276/2015. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.

Tarasov, A.A. (2007). O sovremennykh popytkakh «modernyzatsyy» suda prysiazhnykh [On modern attempts to «modernize» the jury]. Pravo na sudebnuiu zashchytu v uholovnom protsesse: evropeiskye standarty y rossyiskaia praktyka. Tomsk: Yzd-vo Tom. un-ta, 226–223.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.