№ 182 (2013)

Частина 3 (англ)

Зміст

Статті

I. M. ZARITSKA, S. M. GOLUB
V. O. KACHUR, M. O. BARAN
L. V. MIHNEVICH
I. V. MALOVICHKO
V. M. ERMOLENKO
O. V. GAFUROVA, A. V. BUTRIM
М. А. DEINEGA, P. V. KACHUR
I. І. KUDRINA, V. N. KOLODKA
L. O. SVIATCHENKO
O. I. HOROSHEVSKA
P. Y. SHVEDENKO
I. M. ZARITSKA
М. А. DEINEGA
O. I. NASTINA
O. M. SOBOVIY
O. Y. PIDDUBNYY
T. S. NOVAK, J. O. PASIUK
Yu. D. PRITIKA
O. M. BRANITSKIY
I. ІEFREMOVA
I. O. IZAROVA
I. S. YAROSHENKO
A. T. KOVALCHUK
L. V. HOLOVIY
I. Yu. LOMAKINA
L. Yu. GALAYDYUK
N. V. HRECHANYUK
O. V. KULCHYTSKA
S. A. LOBANOVA
N. P. LUBICH
V. V. MAKARENKO
A. O. OSKIRKO
D. V. PAVLENKO
A. V. PASHUN
S. A. PRAVDYUK
O. Y. PUSTOVIT
Y. I. SKOROMNYY
T. M. TKACHOVA
O. M. SHEVCHUK
A. V. SAMOHIN
O. S. YARA
A. M. DOLHOPOLOV
A. V. GRIDIN
S. V. PYETKOV