Вплив біологічно активного препарату на гормональний фон свиноматок

О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета

Анотація


Для проведення дослідження було сформовано дві групи свиноматок: дослідну і контрольну, по 4 голів у кожній. Групи формували з самок з  2-м опоросом. У день відлучення поросят всім піддослідним свиноматкам робили ін'єкції вітамінно-амінокислотного комплексу Інтровіт в дозі 10 мл/гол. Самкам дослідних груп згодовували Глютам 1М на 1-3 добу після відлучення поросят. Контрольним тваринам в ці дні згодовували фізіологічний розчин. В ході проведених досліджень було встановлено, що після введення вітамінно-амінокислотного комплексу Інтровіт на 4-у добу холостого періоду у контрольних свиноматок вірогідно зростає концентрація лютропіну на 24 % та спостерігається тенденція до зниження вмісту фолітропіну і пролактину на 13 % і 15,4 %, відповідно. У контрольних і дослідних свиноматок спостерігається однакова динаміка змін вмісту у крові 17β-естрадіолу та пролактину. Згодовування свиноматкам в перші три доби після відлучення поросят нейротропного препарату метаболічної дії Глютам 1М сприяло збільшенню в крові концентрації фолітропіну і пролактину на 17 % та зменшенню лютропіну і 17β-естрадіолу на 35,5 % і 21,4 %, відповідно.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехніка розмноження / А. П. Студенцов, В. С. Шипілов, В. Я. Нікітін та ін; Під ред. В. Я. Нікітіна та М. Г. Миролюбова. – 7-е вид., Перероб. і доп. - М.: Колос, 1999. – 495с.

?спользование сурфагона для повышения плодовитости ремонтных свинок [Текст] / [Понкратов В. А., Рачков ?. Г., Сигида А. С, Лупандина ?. С.] // Свиноводство. – 2000. – № 2. – С. 27.

Лебедева, ?. Ю. Биохимические и генетические аспекты регуляции пролактином овариальной функции коров на молекулярном и клеточном уровнях [Текст] : автореф. дис. на соискателя науч. степени д-ра биол. наук : спец. 03.02.07 «Генетика» / ?. Ю. Лебедева. – Пушкино, 2010. − 38 с.

Пилипчук, О. С. Плодовитость свиноматок при использовании нейротропно-метаболического препарата [Текст] / О. С. Пилипчук, В. ?. Шеремета // Вестник мясного скотоводства. – 2015 – № 4 (92). – С. 38–43.

Пилипчук, О. С. Спосіб стимуляції заплідненості свиноматок [Електронний ресурс] / О. С. Пилипчук, В. І. Шеремета // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2014. – Вип. 202. – С. 319–324.

Рачков, ?. Г. ?нтенсификация воспроизводства и повышение продуктивности свиней с использованием биотехнологических приемов [Текст]: автореф. дис. на соиск. уч. степени д.-ра. с.-х. наук: спец. 06.02.10 «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» / ?. Г. Рачков. – Ставрополь, 2012. – 30 с.

Романенко, В. Н. Физиолого-биохимические изменения при стимуляции репродуктивной функции у свиноматок синтетическим тимогеном[Текст]: дисс. на соиск. к.б.н, спец. : 03.03.01 «Физиология» В. Н. Романенко, Белгород 2015.– с. 173.

Салецька, О. В. Діагностика, терапія і профілактика серозного маститу у свиноматок [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» О. В. Салецька. – Суми, 2007. – 25 с.

Трохименко, В. З. Мінливість кореляційних зв’язків між деякими ознаками відтворної здатності та надоями в різні періоди лактації у корів голшитнської породи [Текст] / В. З. Трохименко, В. І. Шеремета // Науковий вісник НУБІП України. – 2009, т. 140. – С. 233-238.

Харенко, А. М. Методи інтенсифікації відтворної функції у ремонтних і основних свиноматок [Текст] : дис. канд. вет. наук: 16.00.07 / Харенко Андрій Миколайович / Львів, 2007. – 205 с.

Effect of the prolactin-release inhibitor guinagolide on lactating dairy cows [Text] / P. Lacasse [et al.] // J. Dairy Sci. − 2011. − Vol. 94. − P. 1302−1309.

Effects of photoperiod during the dry period on prolaction receptor, and milh production of dairy cows [Text] / T.L. Auchtung [et al.] // J. Dairy Sci. − 2005. − Vol. 88 (1). − P. 121−127.

Factors affecting plasma prolactin concentrations throughout gestation in high producing dairy cows [Text] / I. Garcia-Ispierto [et al.] // Domest. Anim. Endocrinol. − 2009. − Vol. 36 (2). − P. 57−66.

Plasma prolactin during pulsatile administration of GnRH and oestrus in lactating sows[Text] / [T. Rojkittikhun, S. Rojanasthien, L.-E. Edqvist,S. Einarsson] // Animals reproduction science. Volume 24, Issues 3-4, 1991. – P. 355–360.

Rojkittikhun, T . Effects of weaning on plasma levels of prolactin, oxytocin, insulin, glucagon, glucose, gastrin and somatostatin in sows [Text] / Rojkittikhun T, Moberg K, Einarsson S, Lundeheim N. Acta Physiol Scand. 1991 № 141(3): Р. 295–303.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.