№ 223 (2015)

(англ)

Зміст

Статті

R. Bleha, M. Votochkova, A. Synytsya, J. Brindza
Ján Brindza, Z. Schubertova, Valeryi Brovarskyi, Svetlana Motyleva, Maria Mertvischeva, Olga Grygorieva
J. Brindza, Z. Schubertova, V. Brovarskyi, S. Velychko, I. Kreft, E. Ivanishovа
O. Grygorieva, N. Nikolaieva, J. Brindza, S. Klymenko
O. Zastulka, O. Yakubchak, L. Solodka, O. Halatyuk
L. Adamchuk, J. Brindza, T. Bilotserkivets
T. Bilotserkivets, N. Gengalo, O. Mykhalska, L. Adamchuk
S. Boyarchuk
J. Brindza, V. Brovarskyi, L. Adamchuk, J. Gasparovski, O. Grygorieva
B. Brovarskyі B. Brovarskyі, J. Brindza
S. Velichko
M. Voynalovych
I. Golovetskyi, O. Losev, V. Lutsiv
N. Hudz, О. Rehletska, A. Filipska, N. Vorobets
T. Yefimenko, G. Odnosum
K. Karaketov
A. Klymenko, M. Drin, A. Grytsyk, I. Sas
A. Kolesnik
O. Lisogurska, M. Kryvyi, D. Lisogurska, S. Verbelchuk
O. Lokutova
O. Mykhalska, T. Bilotserkivets, N. Gengalo
O. Mishchenko
N. Nikolaieva, K. Garkava, J. Petrova, J. Brindza
O. Papchenko
M. Romanchenko, I. Masli, M. Kundenko, Y. Sanin, O. Tsekhmeister
M. Seba M. Seba, O. Losev, B. Chornyj, V. Kaplunenko
V. Semeniuk
I. Sych, O. Losev, I. Holovetskyі
V. Turynskyi, L. Adamchuk
G. Yahich, O. Losev, I. Holovetskyі