Том 12, № 4 (2021)

ANIMAL SCIENCE AND FOOD TECHNOLOGY

Зміст

Статті

M. S. Doroshenko, S. O. Kostenko, P. V. Korol, A. M. Chepiha, O. V. Sydorenko, P. P. Dzhus, N. P. Svyrydenko, T. V. Lytvynenko, O. M. Konoval, Lizhi Lu, R. S. Oleynik, P. O. Filipova, Liumeng Li, M. V. Drahulian
5-17
A. A. Klymkovetskyi
PDF
18-25
B. Yu. Kovalenko, V. O. Kovalenko, D. Yu. Sharylo, N. V. Polishchuk, O. A. Korzh, A. V. Kirakosyan
PDF
26-37
V. P. Kucheryavyy, O. O. Salyuk, S. V. Skrypnyk
38-45
Yu. V. Osadcha
PDF
46-55
N. V. Polishchuk, B. Yu. Kovalenko, N. I. Vovk, I. S. Kononenko, V. O. Kovalenko
PDF
56-66
V. Z. Trokhymenko, M. I. Didukh, T. I. Kovalchuk, V. M. Bidenko, V. V. Zakharin
PDF
67-77
A. M. Ugnivenko, O. V. Natalych
PDF
78-86