The international approach of the biorisks management in the area of laboratory biosafety and biosecurityDOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2016.06.026

N. Mezhenska

Анотація


It was studied an international approach of creating biorisks management system in sphere of laboratory biosafety and biosecurity. It was established that the basis of the laboratory biosafety and biosecurity is biorisks management system – model AMP (assessment, mitigation and performance). This system is part of the management system, which ensures the development and implementation of policies concerning biological risks and their management in the laboratory. The key factors are the commitment of senior management and the emphasis on continuous improvement, created by the CWA 15793 requirements – Laboratory biorisk management (CEN, 2011).


Ключові слова


laboratory biosafety, laboratory biosecurity, biorisk, biorisks management system

Повний текст:

PDF

Посилання


Stehniia, B. T. ed (2013). Problemy biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu u veterynarnii medytsyni ta biotekhnolohii: monohrafiia [Problems of biosafety and biological protection in veterinary medicine and biotechnology]. Kharkiv: NTMT, 414.

Mezhenska, N. A., Mezhenskyi, A. A. (2014). Pytannia biobezpeky ta biozakhystu v suchasnii laboratorii mikrobiolohichnykh doslidzhen kharchovykh produktiv i kormiv [Issue of biosafety and biosecurity in modern laboratory of microbiological testing of food and feed]. Naukovyi visnyk Luhanskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, 60, 85-88.

Global Biorisk Management Curriculum (GBRMC). International Biological and Chemical Threat Reduction Program. Sandia National Laboratories. Available at: http://biosecurity.sandia.gov/gbrmc/.

Laboratory Biosafety Manual, Third edition (World Health Organization, 2004). Available at:

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/en/Biosafety7.pdf.

Biorisk management - Laboratory biosecurity guidance (World Health Organization, 2006). Available at:

http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf

CWA 15793 - Laboratory biorisk management (CE, 2011). Available at: https://www.absa.org/pdf/CWA15793_Feb2008.pdf.

Nikitova, A. P., Nychyk, S. A., Polupan, I. M., Rozumniuk, A. V., Nedosiekov, V. V., Ivanov, M. Iu. (2016). Analiz bioryzykiv ta yikh nedopushchennia v razi roboty z virusom skazu v laboratorii [Risk Analysis and avoid when working with rabies virus in the laboratory]. Biuleten «Veterynarna biotekhnolohiia», IVM NAAN, 28, 208–216.

Makarov, V, Nedosekov, V., Sereda, A., Matvienko, N. (2016). Immunological conception of African swine fever. Zoology and Ecology, 26(3), 236-243. https://doi.org/10.1080/21658005.2016.1182822


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.