Редакційна політика

Галузь та проблематика

До збірника приймаються статті проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

 

Політика розділів

Титульна сторінка

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

РЕЦЕНЗУВАННЯ *

* Процедура рецензування включає в себе перевірку на плагіат, відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальності, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, достовірність висновків 

  1. Термін виконання 5-10 днів
  2. Після надходження статті до редакції вона відправляється  на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування
  3.  3. Отримання відповіді від рецензентів. У випадку наявності зауважень необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції.
  4. Якщо зауваження рецензентів відсутні, або вони виправлені автором згідно рекомендацій, стаття відправляється на редагування.

Процес рецензування.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів, представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 6 разів на рік.

 

Політика відкритого доступу

Редакція  журналу  підтримує  Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, що сприяє прискореному розвитку науки.

Редакція проводить активну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення як рейтингу самого Журналу, так і індексів цитування його авторів.

Редакція проводить активну політику залучення провідних міжнародних науковців до процесу рецензування статей авторів  Журналу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Поширені причини відмови

Ви можете отримати відмову в публікації статті, якщо:
- стаття погано або неправильно структурована;
- стаття недостатньо деталізована, щоб читачі повною мірою змогли зрозуміти аналіз, запропонований авторами;
- стаття не має наукової новизни;
- в статті не чітко виділено, яка частина висновків представляє новизну для науки, на відміну від того, що вже було відомо;
- в статті недостатня кількість актуальних посилань на літературні джерела;

- стаття містить теорії, концепції або висновки, які не повністю підтримуються, даними аргументами або інформацією;

- стаття не забезпечує досить докладний опис методів і матеріалів, які б дозволили іншим ученим повторити експеримент;
- в статті відсутні чіткі описи або пояснення: гіпотез, що перевірялись, описи експериментів, прикладів статистичних або експериментальних вибірок;

- в статті недостатньо описано проведення експериментів, або допущені помилки, або не приведений статистичний аналіз;
- стаття має низьку якість мови.

 

Повторний розгляд статті та відповідь на зауваження рецензента

За повторного перегляду Вашого документу та відповіді на зауваження рецензентів:

- Зверніть увагу на всі зауваження, які надані редактором і рецензентом;
- Опишіть всі зміни в Вашій статті у зворотньому листі;
- Виконайте всі додаткові експерименти або аналізи, які рекомендує рецензент (якщо Ви впевнені, що ці зміни не зроблять Вашу статтю краще, дайте докладне обгрунтування, чому Ви так вважаєте);

- У зворотньому листі опишіть окремо всі моменти, в яких Ви згодні з рецензентом і в яких не згодні;
- Забезпечте ввічливе і наукове обгрунтування всіх моментів, з якими Ви не згодні;

- Чітко зазначте всі зміни у Вашому документі, які Ви внесли (виділіть кольором);

- Поверніть переглянутий рукопис і зворотній лист в строк, встановлений редактором.

 

Відмова в публікації

Автор має право обрати інший журнал у випадках, якщо:

- редактор дав відповідь, що тематика роботи не відповідає тематиці журналу,

- редактор дає відмову рукопису без права його повторного надання,

- рукопису дали відмову навіть після відповіді на всі виправлення і коментарі рецензента,

- отримали відмову від двох рецензентів.

Якщо процес розгляду рукопису займає набагато більше часу, ніж належить для цього журналу і редактори не можуть прискорити процес, в такому випадку дуже важливо повідомити редакцію про те, що Ви забираєте з редакції рукопис, перш ніж подавати його в інший журнал.

 

Етика публікацій та недобросовісна практика у зв'язку з публікаціями

Принципи професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що потребує відповідності наступним основоположним принципам:

- Під час прийняття рішення про публікацію редактор наукового журналу керується достовірністю представлення даних і науковою значимістю розглянутої роботи.

- Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану або політичних уподобань авторів.

- Неопубліковані дані, отримані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування, та пов'язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

- Редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

- Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також за виявлення конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

- Рукопис, отриманий для рецензування, повинен розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

- Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

- Неопубліковані дані, отримані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

- Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію із проханням виключити його із процесу рецензування даного рукопису.

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

- Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Заздалегідь помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

- Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включно з неоформленими цитатами, перефразуваннями або присвоєнням прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

- Необхідно визнавати внесок всіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження. Зокрема в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення під час проведення дослідження.

- Автори не повинні надавати до редакції журналу рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому виданні.

- Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

- Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.