Структурне упорядкування фразеологізованих тавтологійних реченьM I Lychuk

Анотація


У статті досліджено й схарактеризовано структурні типи фразеологізованих речень з тавтологійними компонентами.

Синтаксична організація фразеологізованих тавтологійних речень детермінована їхнім фразеокомплексом. Підґрунтям структурного упорядкування цього типу фразеологізованих речень слугує структурно-семантична єдність облігаторних постійного і змінного компонентів. Структурні типи фразеологізованих речень з тавтологійними компонентами базовані на двох основних критеріях: морфологічному вираженні постійного і змінного компонентів та позиції постійного компонента. Постійний компонент може бути виражений прийменниками, сполучниками, дієслівною зв’язкою або частками – одиничними чи парними, а змінний не має обмежень щодо морфологічного вираження.

За формальним критерієм фразеологізовані речення з тавтологійними компонентами поділено на чотири структурні типи: 1) із фразеоприйменниковим комплексом; 2) із фразеосполучниковим комплексом; 3) із фразеозв’язковим комплексом; 4) із фразеочастковим комплексом. В українському художньому мовленні найактивніше вживаними є такі структурні типи фразеологізованих тавтологійних речень: з бііменниково-сполучниковим Nяк N1, біінфінітивно-частковим Inf, так Inf; Inf, то Inf та бідієслівно-парночастковиv От Vf , так Vf комплексом.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalyk, I. I. (2008). Pytannya ukrayins`kogo i slovyans`kogo movoznavstva [Questions of Ukrainian and Slavic linguistics]. Lviv. – Ivano-Frankivs`k, 2008. Ch. II.496.

Kononenko, V. I. (2012). Tekst i smysl: monografiya [Text and Meaning: monograph]. K.; Ivano-Frankivs`k: Vyd-vo Prykarpat. nacz. untu imeni Vasylya Stefanyka, 272.

Kokhan, Yu. (2000) Strukturno-semantychni zminy frazeologizmiv yak vyyav tvorchoyi indy`vidual`nosti pys`mennyka [Structural-semantic changes of phraseologisms as a manifestation of the creative personality of the writer]. Lingvistychni doslidzhennya. Kharkiv, Vyp. 3,127–135.

Lychuk, M. I., Shynkaruk V D. (2001) Stupeni frazeologizatsiyi rechen`: monografiya [Degrees of phraseologization of sentences: monograph]. Chernivtsi: Ruta, 2001, 136.

Lychuk, M. I. (2016) Frazeologizovani skhemy nechlenovanykh rechen`: nerozkladnokompleksna specyfika, uzagal`nenoznachennyeva dyferentsiatsiya [Phraseologized schemes of syntactically non-segmented sentences: indeterminate complexity, generalized denational diffe-rentiation].Naukovyj visnyk Natsional`nogo universytetu bioresursiv i pryrodo-korystuvannya Ukrayiny. Seriya «Filologichni nauky»: zb. nauk. Statej. K.: Milenium. Vyp. 245,80–88.

Potebnya, A. A. (1958) Iz zapisok po russkoy grammatike: v 4 t. [From notes on Russian grammar] Moscow: Uchpedgiz. T. 1-2. 536.

Sytar, G. V. (2014) Modeli frazeologizovanykh rechen` zi znachennyam zaperechennya [Models of phraseologized sentences with the meaning of negation] // Visnyk Donetskogo nacional`nogo universytetu. Seriya B: Gumanitarni nauky. Vyp. 1–2, 229–236.

Shcherbachuk, L. F. (2000) Zagal`nomovna ta indyvidual`no-avtors`ka frazeologiya v khudozhnikh tekstakh: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ilol. nauk: spets. 10.02.01 «Ukrayins`ka mova» [General language and individual-authorial phraseology in artistic texts]. Donetsk, 20 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.