Аналіз та удосконалення методики розроблення нормативів об'єму круглих лісоматеріалівВ. А. Свинчук, С. М. Кашпор, В. В. Миронюк

Анотація


У лісогосподарській практиці України чинними донедавна були два нормативи об’єму круглих ділових лісоматеріалів: ГОСТ 2708–75 та ДСТУ 4020–2–2001. У зв’язку з відміною з 01.01.2019 року в лісовій галузі міждержавних стандартів (ГОСТів), єдиним стандартом в Україні під час обліку об’єму ділових колод став ДСТУ 4020–2–2001 (pr EN 1309-2:1998). Цей норматив передбачає таксацію об’єму колод за їх довжиною та серединним діаметром колоди з корою. Основним, у методичному відношенні, питанням під час розроблення цього стандарту, було моделювання відсотка кори. З цієї метою було використано складне степеневе рівняння. За результатами відповідних досліджень для 10-ти основних лісоутворювальних деревних порід України було обґрунтовано математичну модель відносної величини товщини кори і розроблено таблиці об’єму круглих ділових лісоматеріалів. Вхідними параметрами до цих таблиць стали довжина колоди і її серединний діаметр з корою.

Окрім указаної методики, для розроблення аналогічних таблиць об’єму колод, можна скористатися іншими підходами, наприклад, моделювання абсолютного значення товщини кори. Однак відомо, що під час розроблення математичних моделей зручніше користуватися не абсолютними показниками, які, зазвичай, характеризуються високою мінливістю, а відносними. Тому для розроблення проекту таблиць об’єму колод можна використати також співвідношення (τвідн) між діаметрами на середині колоди без кори і з корою. Використовуючи для моделювання указаного співвідношення, наприклад, рівняння складної гіперболи, діаметр без кори можна обчислити як добуток діаметра з корою на розроблену математичну модель.

З метою аналізу точності різних методів таксації об’єму круглих ділових лісоматеріалів та удосконалення методик розроблення відповідних нормативів, з бази науково-дослідних даних кафедри таксації лісу та лісового менеджменту НУБіП України випадковим чином було відібрано 200 ділових колод сосни звичайної, яка є одним з головних лісоутворювальних деревних видів України. Для кожної з колод було встановлено об’єм за чинними нормативами та різними стереометричними формулами. За основу для порівняння було взято об’єм, обчислений за складною формулою серединних перерізів з довжиною секції 1 м. Далі для всієї сукупності колод було встановлено систематичну і середньоквадратичну помилки кожного з методів. Виявилося, що найточнішим методом таксації об’єму колод є проста формула серединного перерізу, яка має близькі до нуля систематичну і середньоквадратичну помилки.

Наступним етапом роботи було моделювання відносного і абсолютного значення товщини кори. Аналогічно до ДСТУ 4020–2–2001, як математичну модель товщини кори було використано складне степеневе рівняння.

Використовуючи співвідношення (τвідн) між діаметрами на середині колоди без кори  і з корою, на основі масиву дослідних даних було обґрунтовано параметри математичної моделі серединного діаметра без кори.

Використовуючи розроблені моделі, для кожної колоди з масиву дослідних даних було обчислено об’єм, встановлено відхилення порівняно із складною формулою серединних перерізів і загалом систематичну і середньоквадратичну помилки. Виявилося, що таксація об’єму колод за моделями, розробленими за трьома різними методиками, характеризується близькою точністю, зокрема, статистично незначущою систематичною (0,1–0,3%) і не більше 7,2% середньоквадратичною помилками. Однак зауважимо, що використання відносного співвідношення (τвідн) між діаметрами на середині колоди без кори  і з корою дозволяє прогнозувати діаметр колоди без кори з високою точністю, зокрема, систематична і середньоквадратична помилки цієї моделі для масиву дослідних даних становлять відповідно 0,2% і 3,6%.

Результати аналізу точності різних методів визначення об’єму круглих ділових лісоматеріалів засвідчили обґрунтованість використання під час масової таксації об’ємних таблиць ДСТУ 4020–2–2001. Аналіз різних методик розроблення вказаних нормативів засвідчив, що усі вони характеризуються близькою точністю. Однак у випадку вдосконалення чинних таблиць чи розроблення моделі об’єму колод для інших деревних видів рекомендуємо скористатися методикою з використанням відносного співвідношення (τвідн).


Повний текст:

PDF

Посилання


Анучин Н.П. Лесная таксация / Н.П. Анучин. – Москва: Лесная промышленность, 1982. – 552 с.

ГОСТ 2708–75. Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов. – Введ. 01.01.1977. – М. : Стандартинформ, 2006. – 19 с.

ДСТУ 4020–2–2001. Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Ч. 2. Лісоматеріали круглі. – Введ. 05.04.2001. – К. : Держстандарт України, 2001. – 70 с.

Миронюк В.В. Лісова таксація: конспект лекцій для студентів напряму підготовки: 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» / В.В. Миронюк, В.А. Свинчук. – К.: НУБіП України, 2016. – 105 с.

Свинчук В.А. Модель об’єму круглих лісоматеріалів за діаметром у верхньому відрізі та довжиною / В.А. Свинчук, С.М. Кашпор, В.В. Миронюк. Науковий вісник НУБіП України. – 2014. – № 198/1. – Ч. 1. – С. 37–43.

Строчинський А.А. Нові нормативи об'єму круглих лісоматеріалів / А.А. Строчинський, О.Г. Маніта. Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1999. – № 20. – С. 225-231.

Самойлов А.Н. Класификация и определение основных направлений развития методов измерения объема круглого лесоматериала [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ej.kubagro.ru/2006/08/pdf/13.pdf . – Заголовок з екрана.

Janak K. Round wood measurement system [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intechopen.com/books/advanced-topics-in-measurements/round-wood-measurement . – Заголовок з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.