ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ЕКСПЕРТЗ ТА МОНІТОРНГУ ЯКОСТІ ОСВІТ ЯК СКЛАДОВОЇ ВНУТРІШНЬОЇ ССТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МЕДЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІС.В. ГОРДІЙЧУК

Анотація


У статті розглянуто необхідність впровадження системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у медичних навчальних закладах, оскільки система медичної освіти сьогодні, вимагає нових якісних підходів у процесі підготовки фахівців, що дозволить інтегрувати та адаптувати процеси навчання до реальних потреб економіки та суспільства, економити та ефективно використовувати бюджетні кошти, оперативно реагувати на потреби ринку праці.

Проаналізовано досвід створення та функціонування Центру експертизи та моніторингу освітньої діяльності у КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства». Представлено структуру, завдання, напрями діяльності Центру та його структурних підрозділів. Підкреслено, що основними завданнями діяльності центру є: розробка нормативно-методичного забезпечення системи контролю якості освіти; експертиза та моніторинг визначення показників та чинників забезпечення якості освіти; розробка експертних схем аналізу навчальних планів, освітніх програм і характеристик на предмет їх відповідності державним стандартам; організація і проведення анкетування студентів і викладачів з питань якості освіти; розробка та апробування системи комплексного рейтингування викладачів інституту; розробка методик самодіагностики успішності студентів (за результатами тестування, атестації, виконання індивідуального плану, занять з тієї чи іншої дисципліни, самостійної роботи тощо); отримання єдиних комплексних критеріїв для оцінювання і контролю рівня та ефективності роботи кафедр, циклових комісій і викладачів та інше.  Визначено функції кожного структурного підрозділу Центру.Наведено приклади діяльності Центру щодо моніторингу якості формування контингенту студентів; моніторингу якості формування загальних компетентностей (тест загальної навчальної компетентності); моніторингу знань та формування компетентностей через вивчення фундаментальних і професійних дисциплін.


Повний текст:

PDF

Посилання


Агранович Б.Л. Менеджмент качества в вузе / Б. Л. Агранович, О. В. Боев, А. С. Клепіков и др. – М.: Логос, 2005. – 208 с.

Корбутяк В.І. Адаптація освітньої діяльності Національного університету водного господарства та природокористування до європейських принципів вищої освіти [Гуманітар-ний вісник ДВНЗ «Переяслів–Хмельницький державний педагогічний університет імені Гри-горія Сковороди» - Додаток 1 до вип. 37. Том 1 (69): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»] / В. І. Корбутяк, О. О. Пшеюк, Г. Є. Васильєва – К: Гнозис, 2016. 92-100 с.

Гордійчук С. В. Забезпечення якості освітньої діяльності за участю студентів у вищому медичному навчальному закладі / С. В. Гордійчук // Вісник Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка (педагогічні науки). – 2016. – випуск № 3 (85). – С. 37-42.

Закон України «Про вищу освіту» // Закон від 01.07.2014р. № 1556-VII [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: zakon4.rada/gov.ua/laws/1556-18.

Шатило В. Й. Забезпечення якості освітньої діяльності як шлях реалізації Закону України «Про вищу освіту» / Шатило В. Й., Гордійчук С. В. // Медична освіта. Науково-практичний журнал. – 2015 – № 2 – С. 94-98.

Про введення в дію Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства»: Наказ ректора КВНЗ «Житомирського інституту медсестринства» від 17.09.2015 № 12.

Gordiichuk S. Principles of Implementing an Electronic Progress Log at KVNZ “Zhytomyr Nursing Institute” / S. Gordiichuk // Recent Advances in Systems, Control and Information Tech-nology. Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20–21, 2016, Warsaw, Po-land, Library of Congress Control Number: 2016957850, Springer International Publishing AG 2017. 829 р. P.751-759, DOI 10.1007/978-3-319-48923-0

Shygonska N. The use of ICT in Formation of Professional Competence of Nurses in Ukraine / N.Shygonska // Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. Pro-ceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20–21, 2016, Warsaw, Poland, Library of Congress Control Number: 2016957850, Springer International Publishing AG 2017. 829 р. P. 127-135, DOI 10.1007/978-3-319-48923-0


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.