VOLUNTEERING AS A PROFESSIONAL PREPARATION FOR FUTURE SPECIALISTSI. MARTYNIUK

Анотація


The article substantiates the expediency of introducing volunteer practice into the process of professional training of future specialists. The proposed content of this type of activity of students and recommendations for its implementation.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балашов Е. М. Психологіч-на структура волонтерської діяльності як засобу самореалізації студентів. Психологія і педагогіка: Наукові запис-ки Нац. ун-ту «Острозька академія». 2013. Вип. 24. С. 12–16.

Бондаренко З. П. Органі-зація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу: автореф. дис. … канд. пед. н. 13.00.05. Ін-т проблем ви-ховання. К., 2008. 23 с.

Волковницька Т. М. Воло-нтерська діяльність як метод підготовки фахівців соціальної сфери. Проблеми соціальної роботи: філософія, психо-логія, соціологія. 2012. №1. С. 144–149.

Кін О. М. Розвиток волон-терської діяльності студентської молоді наприкінці ХХ ст. Зб. наук. праць «Пе-дагогіка та психологія». 2015. Вип. 50. С. 202–212.

Козубовський Р. В. Студе-нтська молодь як важливий ресурс во-лонтерства. Наук. вісник Ужгородсь-кого нац. ун-ту. Серія «Педагогіка, соціальна робота». 2013. Вип. 28. С.76-78.

Литвиненко І. С. Роль во-лонтерства у професіоналізації особи-стості студентів-психологів в умовах ВНЗ. Наук. Вісник Миколаївського держ. Ун-ту ім. В. О. Cухомлинського: Зб. наук. праць. Серія «Психологічні науки». 2013. Том 2. Вип. 10 (91). С. 191–195.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.