№ 212-1 (2015)

Частина 1 (англ.)

Зміст

Статті

S.M. Kukharets, G.A. Golub
V.D. Voytyuk, M.I. Denisenko, V.A. Maslenok
PDF
V.S. Loveykin, A.P. Lyashko
L.V. Aniskevich
O.V. Voynalovich
M.I. Denisenko, A.S. Opalchuk
V.G. Mironenko, O.O. Brovarets
V.G. Mironenko, O.O. Brovarets
S.S. Karabinesh
M.O. Davidenko
V.O. Gridyakin
V.P. Kovbasa, V.P. Kurka, Ali Ahmed Kadem
V.A. Maslenok, R.V. Yakovenko, M.I. Denisenko
I.I. Revenko, Yu.I. Revenko
O.Ye. Semenovsky
Ye.G. Aftandiliants, V.S. Loveykin, O.G. Shevchuk
V.P. Kovbasa, L.M. Matyushenko
O.V. Polishchuk
A.V. Novitsky
S.Ye. Potapova
Yu.Yu. Serdyuchenko
V.O. Dubrovin, M.M. Lobodko, O.V. Polishchuk
I.L. Rogovsky, L.L. Rogovsky
M.I. Pashechko, M.I. Denisenko
V.M. Polishchuk, S.Ye. Tarasenko
V.S. Loveykin, K.I. Pochka
V.V. Savchenko, O.Yu. Sinyavsky
S.S. Karabiniosh
V.V. Korobsky, V.O. Kokhanovsky
A.P. Martynov, G.O. Іvanov, O.M. Bystriy
I.L. Rogovsky, V.I. Melnyk, Z.V. Ruzhilo
O.V. Sushko
T.S. Pilipaka
O.O. Nalobina
V.P. Lysenko, V.S. Loveykin, V.V. Krushelnitsky
S.F. Pilipaka, V. S. Loveykin, P. V. Lymar
S.G. Frishev, L.O. Cherna
V. S. Khmelyovsky
N.I. Boltyanska, O.V. Boltyansky
M.M. Bondar
I.V. Timoshok, V.O. Sokolov, R.V. Shatrov
M.F. Kovalyov
V.N. Bolshakov, V. V. Ishchenko
V.D. Grechkosiy, R.V. Shatrov
I.L. Rogovsky
I.L. Rogovsky
L.L. Titova, I.L. Rogovsky
I.O. Chizhikov