Науковий вісник НУБіП України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

ISSN 2518-1041 (Online), ISSN 2222-8578 (Print) 

Тематика: Розведення та селекція тварин, годівля тварин і технологія кормів, технологія виробництва продуктів тваринництва

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: Не менше 2 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17087-5857Р від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ Міністерства освіти і науки України 12.05.2015 р. № 528 (cільськогосподарські науки)

Спеціальність ДАК: 06.02.01 – Розведення та селекція тварин, 06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів, 06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:


eLIBRARY.ru   Ulrichsweb

  Google Scholar SIS

 logoMIAR     BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

 

               USJ              ResearchBib ResearchBib

AGRISEBSCO

    IC


Зображення домашньої сторінки журналу