Картографування кормової бази бджільництва за даними Landsat 8DOI: http://dx.doi.org/10.31548/zemleustriy2016.04.032

A. Moskalenko

Анотація


Розглянуто можливості ідентифікації кормової бази бджільництва та її картографування на основі мультиспектральних зображень. Спектральна яскравість кормової бази бджільництва була визначена з використанням супутникових знімків. Показано ефективність деяких методів класифікації зображень для відображення кормової бази бджільництва.

Ключові слова: кормова база бджільництва, картографування, мультиспектральні зображення, класифікація зображень.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Hrechka, H. M. Suchasnyy medozbir i yoho

vykorystannya bdzholynymy simyamy

[Modern nectar resourses and use of bees]:

https://sites.google.com/site/ukrainskaastepnaa/

ucenye-ob-ukrainskoj-stepnoj-porode-

pcel/sucasnij-medozbir-i-jogo-viko№

ristanna-bdzolinimi-sim-ami

Matvyets, A.H. (1990). Puty uluchshenyya

kormovoy bazы pchelovodstva v ahrotsenozakh

lesostepnoy zoni ukraynskoy SSR

[Ways to improve forage agrocenoses beekeeping

in the forest steppe zone Ukrainian

SSR]. Beekeeping, 19, 35-39.

Cherkasova, A.I., Blons’ka., V.M., Huba, P.O.,

Davydenko, I.K., Yatsun, O.M., Voznyy, P.A.,

Mukvych, N.V. (1989). Beekeeping, K., 304.

Giers, O. Myroniuk, V. Kutya, M. (2012). Rozpiznavannya

lisoparkovykh landshaftiv zelenoyi

zony m.Kyyeva za danymy DZZ [Forest

park identification of Kyiv green zone using

remote sensing data]. Scientific reports of the

National University of Life and Environmental

Sciences Ukraine, 7(36) –http://www.nbuv.

gov.ua/e-journals/Nd/2012_7/12goa.pdf

Hlitukha, D.V., Lakyda, P.I. (2014). Parametrychna

struktura derevostaniv za danymy

suputnykovykh znimkiv nadvysokoho prostorovoho

rozriznennya [Parametric structure

stands according to satellite images

of high spatial differentiation]. Balanced

Nature, 1, 32-36.

Myronyuk, V.V. (2015). Perspektyvy vykorystannya

k-NN metodu klasyfikatsiyi kosmichnykh

znimkiv dlya lisovoyi inventaryzatsiyi

Ukrayiny [Prospects of kNN method of

classification of satellite images for forest inventory

Ukraine]. Balanced Nature, 2, 9-15.

Kokhan, S.S. Moskalenko, A.A. (2011).

Osoblyvosti klasyfikatoriv zobrazhen’ pry

vyvchenni stanu silskohospodarskykh kultur

[Features classifications images in the

study of agricultural crops]. Life and Environmental

Sciences, 1-2, 198-204.

Kokhan, S.S. (2011). Zastosuvannya vehetatsiynykh

indeksiv na osnovi seriyi kosmichnykh

znimkiv IRS-1D LISS-III dlya vyznachennya

stanu posiviv silskohospodarskykh ku’tur

[Application of vegetation indexes derived

from satellite images IRS–1D LISS–III for determination

of crop status]. Space Science

and Technology , 17 (5), 58-63.

Slobodyanyk, M.P. (2014). Prohnozuvannya

vrozhaynosti sil’s’kohospodars’kykh kul’tur

za materialamy DZZ ta vehetatsiynymy indeksamy

[Forecasting crop yields based on

RS and vegetation index]. Journal of Geodesy

and Cartography, 6, 16-20.

Kokhan, S.S., Vostokov, A.B. (2009). Dystantsiyne

zonduvannya Zemli: teoretychni

osnovy [Remote sensing: the theoretical

basics]. Kyiv, 511.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.