№ 7 (64) (2016)

Зміст

 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

L.O. Prykup
PDF
N. M. Lomovа, S. A. Narizhny, O. O. Snezhko
PDF
O. Oliynyk, M. Melnychuk, A. Kluvadenko, A. Likhanov
PDF
I. I. Kolosova, V. V. Maior, V. F. Shatorna
PDF
J. V. Kolomiets, I. A. Grygoryuk, L. N. Butsenko
PDF
A. V. Pavlenko, V. M. Chaika, А. А. Minyailo
PDF
V. M. Chayka, I. G. Rubezhniak, O. І. Petryk
PDF
V. V. Khomych, I. S. Mytiai
PDF

Агрономія

J. P. Makuch
PDF
H. M. Matviiv, Yu. S. Kravchenko, V. M. Matviiv
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

M. Galat, N. Shpyrka, M. Taran, O. Pareniuk, K. Shavanova
PDF
D. A. Zasiekin, M. D. Kucheruk, V. M. Sokoluk
PDF
O.V. Danchuk
PDF
N. Mezhenska, S. Bubela
PDF
T. B. Vasileva
PDF
V. A. Salivon, V. P. Sukhonos
PDF

Лісівництво і декоративне садівництво

A.M. Gorelov
PDF

Техніка та енергетика АПК

N. V. Arnauta, O. V. Arnauta
PDF
S. F. Pylypaka, M. M. Mukvich
PDF