№ 1(77) (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2019.01

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

K. P. Maslikova, O. V. Zhukov, D. V. Kovalenko
PDF
M. V. Patykа, N. V. Zhitkevich, T. V. Ivanova, T.V. Tarasyuk, V. P. Patyka
PDF
І. Rabosh, О. Kofanova
PDF
A. M. Pryshchepa
PDF
K. S. Tkachenko, O. V. Volosyanko, M. O. Fomina
PDF
G. V. Stets, N. O. Voloshyna
PDF
M. M. Nazarenko, Yu. V. Lykholat, N. O. Khromykh
PDF
A. I. Konup, V. L. Chistyakova, N. I. Nikolaevа, L. A. Konup
PDF

Агрономія

I. S. Riabovol, L. O. Riabovol
PDF
L. O. Ryabovol, I. O. Rakul, S. P. Kotsuba
PDF
M. Dolya, A. Fokin
PDF
A. А. Zymaroieva
PDF
H. V. Koval, V. О. Yeshchenko, Yu. І. Naklioka, М. V. Kalievskyi
PDF
O. V. Melnyk, O. S. Sharapaniuk
PDF
S. V. Kormosh
PDF
A. M. Vlaschuk, L. V. Shapar, A. V. Misevich, E. P. Konashchuk
PDF
O. V. Khareba, T. K. Horova, O. V. Poznyak
PDF
H. Pinkovskyi
PDF
V. Yo. Stefaniuk
PDF
Z. S. Sirko, V. M. Holovach, I. Yu. Vishnyakov, O. S. Protasov
PDF
L. V. Tsentilo
PDF

Тваринництво

T. Prilipko, P. Zakharchuk
PDF
Y. Y. Banyas

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

K. S. Myagka, S. A. Tkachuk
PDF
V. L. Kovalenko, V. P. Lyasota, Y. O. Balatskiy, N. V. Bukalova, N. M. Bogatko, T. I. Bahur, L. S. Onishchenko, S. A. Tkachuk
L. V. Tkachik, S. A. Tkachuk
PDF