№ 5(81) (2019)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

K.S. Reshetnyk
PDF
Z. M. Budnik
PDF

Агрономія

S. N. Shakaliy, A. V. Bagan, O. V. Barabolia
PDF
H. V. Pantsyreva
PDF
A.P. Shatkovskyi, F. А. Minza
PDF
S. K. Bomok, M. Y. Pikovskyi
O. V. Balagura, V. N. Balan, N. P. Volokha
PDF
O. I. Rudnik-Ivashchenko, O.Ya. Yaruta
PDF
I. I. Palamarchuk
PDF
L.V. Tsentilo
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. P. Lyasota, S. A. Tkachuk, B. M Tereshko, T. N. Prilipko, N. V. Bukalova, N. M. Bogatko, L. B. Savchuk, A. N. Kolodka
PDF
N. M. Bogatko
PDF
N. I. Boiko, S. I. Holopura, B.V. Poradiuk, M. M. Koshchavka
R. V. Postoi, V. I. Karpovskyi, V. V. Postoi
PDF

Техніка та енергетика АПК

D. Yu. Kalinichenko, I. L. Rogovskii
PDF
D. I. Martynyuk, I. L. Rogowski
PDF