№ 6(88) (2020)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

I. S. Yezlovetska, M. M. Ladyka, A. V. Doroshenko
PDF
Ya.O. Pastushenko, O.P. Kundelchuk, S.K. Semenyuk, M.M. Sidorovich
PDF
O. Kashparova, P. Pavlenko, S. Levchuk, I. Gudkov
PDF
O. V. Kuznetsova
PDF
O. V. Yermishev, O. V. Batsylyeva, I. V. Shumihai, T. A. Kuchenko
PDF
O. M. Verenikin, Y.V. Sliva
PDF

Агрономія

D. S. Komarchuk, N. A. Pasichnyk, V. P. Lysenko, O. O. Opryshko
M. I. Bakhmat, I. V. Sendetskyi
PDF
L. Holyk
PDF
A. I. Krivenko, N. І. Shushkivska
PDF
M. Orlovskyi, A. Kosiuk, A. Ishchuk, V. Voitsekhivskyi, I. Svystunova, S. Poltoretskyi, S. Vaskivska, O. Muliarchuk
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

V. Kondratiuk
V. Buchkovska, Y. Ievstafiieva
PDF
A. V. Burenko
PDF
V. I. Karpovskiy, S.O. Usenko, A. M. Shostya
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

I. Makovska, M. Zhukovskyi, V. Nedosekov
PDF
O. V. Zhurenko, V. I. Karpovskyi, V. V. Zhurenko, R. V. Postoi
PDF
M. M. Koshсhavka, N. O. Boyko, М. M. Tzvilikhovsky
PDF
V. P. Lyasota, N. M. Bogatko, N. V. Bukalova, L. M. Bogatko, S. A. Tkachuk, T. M. Prilipko, L. B. Savchuk
PDF
I. Tekdemir, V. Tsvilikhovskyi
PDF
S. A. Tkachuk, K. S. Myagkoy, V. P. Lyasoty, L. B. Savchuk
PDF
N. E. Yuldashev

Лісівництво і декоративне садівництво

O. M. Romanets
PDF
V. V. Minder, I. O. Sydorenko
PDF

Техніка та енергетика АПК

N. V. Arnauta