№ 4(92) (2021)

DOI: http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi2021.04

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

A. Berezenko, V. Nedosekov, O. Godovskiy
PDF
O. M. Klymenko, L. M. Korniiko
PDF
I.P. Kotlyar, H.M. Kuznіetsova, V.K. Rybalchenko
PDF
Y. V. Nikolenko, O. V Fedonenko .
PDF
D. Y. Voityshynа
PDF
P.V. Korol, S.O. Kostenko, O.M. Konoval, M.S. Doroshenko, Lizhi Lu, A.M. Chepiha, O.V. Sydorenko, P.P. Dzhus, N.P. Svyrydenko, T.V. Lytvynenko, H. Xuetao, Xingchen Bu, Liumeng Li, E.R. Kostyuk, P.O. Filipova, M.V. Drahulian
PDF

Агрономія

A. Tyshchenko, O. Tyshchenko, Y. Lyuta, O. Piliarska
PDF
G. I. Demydas, I. V. Svystunova, E. S. Lyhosherst
PDF
L. M. Burko, I. V. Svystunova, S. P. Poltoretskyi, T. I. Prorochenko
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

V. S. Bomko, M. S. Zakharchuk, O. M. Tytariova
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

V. V. Nedosekov, H. V. Petkun
PDF
S. A. Tkachuk, I. V. Yatsenko, Ya. K. Serdyukov, L. V. Tkachik, A. I. Kravchenko
PDF

Техніка та енергетика АПК

V. А. Korenda, O.S. Protasov, I.Y. Vyshniakov, N.L. Tciren, T.L. Eremenko, D.P. Torchilevsky, L.F. Strnad, Z.S. Sirko
PDF
I. L. Rogovskii
PDF