№ 6(94) (2021)

Зміст

Зміст
 
PDF

Біологія, біотехнологія, екологія

O. Malyshevska, V. Motriuk, M. Ionda
PDF
V. P. Strokal, N. A. Makarenko, T. S. Chorna, A. V. Kovpak
PDF
Volodymyr Mikhailovich Starodubtsev, Marina Mykolaivna Ladyka
A. V. Salnikova, N. A. Makarenko
PDF
M. M. Sidorovich, O. P. Kundelchuk
PDF
V.M. Starodubtsev, M.M. Ladyka, P.P. Dyachuk, O.I. Naumovska
PDF

Агрономія

G. I. Demydas, E. S. Lyhosherst, I. V. Svystunova
PDF
O. I. Tsyhanska
PDF
I. I. Palamarchuk
PDF
V. D. Orekhivskyi, A. I. Kryvenko, S. V. Pochkolina
PDF

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Yu. Osadcha, G. Sakhatsky
PDF
N. M. Korbych
PDF

Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва

M. O. Zhukovskyi, V. V. Nedosekov
PDF
O. V. Semenko, M. V. Galat, A. I. Lipskaya, D. О. Vishnevskiy, I. YU. Pashkevich
PDF
S. A. Tkachuk
PDF

Техніка та енергетика АПК

N. V. Arnauta