№ 181 (2013)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

V. I. Artych
T. Y. Androsovych, A. Zagorodniuk
A. Britvenko
E. A. Buzovskyy, M. M. Kulayets
O. V. Velichko, V. I. Matsybora, J. V. Yudina
L. R. Volyak
L. Galaieva, M. Grechko
L. Galaieva, O. Petropavlovska
L. Galaieva, N. Shmyganovska
L. Galaieva, T. Kryvoruchko
N. A. Gerasymchuk
N. A. Gerasymchuk, N. M. Shevchenko
N. A. Gerasymchuk, I. V. Stefantsova
N. A. Gerasymchuk, V. Tairov
N. Demeshkant
L. A. Ilkiv
I. P. Kudinova
I. P. Kudinova, I. M. Kozlov
I. P. Kudinova, O. P. Gogulya
T. Mirzoevа, I. Logvyn
L. A. Marmul
V. I. Radko
S. M. Rogach
N. A. Rogoza
S. A. Stasinevych
T. V. Topalova, O. O. Cherednichenko
O. Tomashevska
Alena Shpak
N. Shulha, A. Poratuy
V. Yaworska