Cтратегії перекладу англомовної науково-технічної термінології українською мовоюN V Yaremenko

Анотація


Проблема перекладу термінології, що нею послуговується сфера науки і техніки, як ніколи є актуальною, адже терміни складають особливий шар лексики, що швидко розвивається та оновлюєтьтся, а тому потребують пильної уваги з боку перекладача. Бурхливий розвиток міжнародних відносин нашої держави та недостатня при цьому розвиненість вузькоспеціалізованого науково-термінологічного апарату української мови актуалізують завдання пошуку адекватних та ефективних перекладацьких стратегій. Серед основних труднощів перекладу англомовних термінів українською мовою є розбіжності терміносистем, а також невідповідність лексико-граматичного, морфологічного, фонетичного ладу цих мов. Найпоширенішими стратегіями перекладу термінів є транскрипція й транслітерація, калькування та описовий переклад. Саме ці способи перекладу забезпечують максимальну логічність, точність, стислість та об’єктивність, тобто універсальні стильові риси науково-технічної галузі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Zablotskyi, F. Anhliisko-ukrainskyi heodezychnyi slovnyk (2010) [English-Ukrainian geodesic dictionary]. Uklad. Fedir Zablotskyi, Oleksandra Zablotska; za red. Bohdana Rytsara. L.: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 360.

Vakulenko, M. O. (2011) Termin i terminolohiia: suchasni uiavlennia ta kontseptsii [Term and terminology: contemporary understanding and concepts]. Slovo y slovar. Vocabulum et vocabularium: sb. nauch. tr. po leksykohrafyy / pod red. V. V. Dubychinskoho i T. Roytera. Kharkiv: Vydavnytstvo “Pidruchnyk NTU “KhPI”. Vyp. 12, 140-145.

Holovanova, E. Y. (1990) Typologiya yedinits professionalnoy kommunikatsii: kognitivno-pragmatycheskiy aspekt [The typology of units of professional communication: the cognitive-pragmatic aspect]. Lyngvisticheskiy entsyklopedicheskiy slovar. Pod red. V. N. Yartsevoy; In-t yazykoznaniya AN SSSR. M.: Sov. Entsyklopediya, 682.

Holovyn, B. N. (1987) Lyngvisticheskiye osnovy ucheniya o terminakh: Ucheb. posobiye dlya fylol. spets. vuzov [Linguistic foundations of teaching on terms: Manual for philol. special high schools]. M.: Vyssh. Shkola, 104.

Diakov, A. S. (2000) Osnovy terminotvorennia: semantychni ta sotsiolinhvistychni aspekty [Fundamentals of Terminology: Semantic and Sociolinguistic Aspects]. A. S. Diakov, T. R. Kyiak, Z. B. Kudelko. K. : Vyd. dim “KM Asademia”, 218.

Zhuravleva, T. A. (1998) Osobennosti termynologicheskoy nominatsii. Monohrafiya [Features of the terminology nomination. Monograph]. Donetsk: AOOT Torhovyi dom “Donbass”, 253.

Karaban, V. I. (2004) Pereklad anhliyskoi naukovoi i tekhnichnoi literatury: Hramatychni trudnoshchi, leksychni, terminolohichni ta zhanrovo-stylistychni problemy [Translation of English scientific and technical literature: Grammatical difficulties, lexical, terminological and genre-stylistic problems].Vinnytsia: Nova knyha, 576.

Kyiak, T. R. (1989) Lynhvystycheskiye aspekty termynovedeniya [Linguistic aspects of terminology]. K.: UMK VO, 174.

Lotte, D. S. (1961) Osnovy postroenyia nauchno-tekhnycheskoi termynolohyy: voprosy teoryy y metodyky [Fundamentals of the construction of scientific and technical terminology: issues of theory and methodology]. M.: Yzd-vo Akademyy Nauk SSSR, 157.

Remkhe, Y. N. (2013) Prototypycheskaia y adaptyvnaia stratehyy kak osnova kohnytyvnoho pryniatyia reshenyia v protsesse nauchno-tekhnycheskoho perevoda [Prototypical and adaptive strategies as the basis of cognitive decision-making in the process of scientific and technical translation]. Vestnyk Tambovskoho unyversyteta. 2013. Vyp. 2(118). Seryia Humanytarnye nauky, 159-166.

Skorokhodko, E. F. (2002) Suchasna anhliiska terminolohiia [Modern English terminology]. K.: Ukrainskyi instytut linhvistyky i menedzhmentu, 76.

Pivniak, H. H. Tlumachnyi slovnyk z informatyky (2010) [Information technology dictionary]. H. H. Pivniak, B. S. Busyhin, M. M. Diviziniuk ta in. D.: Nats. hirnych. un-t, 600.

Tsytkina, F. O. (2003) Terminolohiya i pereklad [Terminology and translation]. Lviv: VLI, 187.

Shynkaruk, V.D. (1999) Lingua latina. Posibnyk dlia samostiinoi roboty z latynskoi movy: medychna terminolohiia [Lingua latina. A Manual for Self Study Work in Latin: Medical Terminology ]..Chernivtsi: Ruta.1999,118.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.