Kритерії лінгвістичного описування назв зелених насаджень на основі термінологічних стандартів України *V D Shynkaruk, S V Kharchenko

Анотація


Статтю присвячено критеріям лінгвістичного описування назв зелених насаджень на основі чинних національних стандартів. Визначено, що лінгвістичне описування назв зелених насаджень в українській літературній мові базується на двох основних національних стандартах ‒ ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» і ДСТУ ISO 860‒99 «Термінологічна робота. Гармонізування понять і термінів». ДСТУ 3966:2009 визначає сформований перелік критеріїв унормування терміноназв зелених насаджень. Із-поміж застандартизованих критеріїв виокремлено облігаторні критерії лінгвістичного описування назв зелених насаджень (системність, відповідність лексичного значення терміна позначеному ним поняттю, однозначна відповідність терміна поняттю, мовна правильність, переважність рідної мови, згармонізованість) і факультативні (раціональна стислість, словотворча здатність, наявність визначення поняття).


Повний текст:

PDF

Посилання


Vakulyk, I. I.(2015) Linhvistychni aspekty naukovoi komunikatsii u synkhronii ta diakhronii [Linguistic aspects of scientific communication in synchrony and diachrony] : monohrafiia / I. I. Vakulyk. – K.: DP Print Servis», 2015. – 280 s.

Nakonechna, H. (2017) Somatychni bohoslovizmy v systemi ukrainskykh narodnykh botanichnykh nazv: sotsiolinhvistychnyi aspekt [Somatic religious words in the system of Ukrainian folk names: sociolinguistic aspect]/ Halyna Nakonechna, Hennadii Vozniuk // Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii». – № 869. – P.98–100.

Natsionalna standartyzatsiia. Pravyla rozroblennia, vykladannia ta oformlennia natsionalnykh normatyvnykh dokumentiv [National standardization. Rules of compiling, teaching, creating national norm documents]: DSTU 1.5:2015 – K.: DP «UkrNDNTs», 2016. – IV, 61 c. − (Natsionalnyi standart Ukrainy).

Pidvoinyi, V. M. (2001) Linhvistychna terminolohiia turetskoi movy [Linguistic terminology of Turkish]: Kyiv. – 17.

Sabadosh I. V. Linhvistychni kryterii suchasnoi haluzevoi terminolohii (na materiali ukrainskoi botanichnoi nomenklatury) [Linguistic criteria of contemporary specialized terminology]// Ukrainskyi pravopys i naukova terminolohiia: Istoriia, kontseptsii ta realii sohodennia: materialy zasidan Movoznavchoi komisii ta Komisii vsesvitnoi literatury NTSh u Lvovi 1994-1995 rr. / red. O. Kupchynskyi. ‒ L. : [b.v.], 1996. ‒ S. 115–121. ‒ (Pratsi sesii, konferentsii, sympoziumiv, kruhlykh stoliv NTSh / Naukove tovarystvo im. Shevchenka u Lvovi. Filolohichna sektsiia ; t. 7).

Terminolohichna robota. Harmonizuvannia poniat i terminiv (2000) [Terminology work. Harmonization of notions and terms] (ISO 860:1996, IDT): DSTU ISO 860-99, Kyiv: State Standard of Ukraine, IV, 8 .

Terminolohichna robota. Zasady i pravyla rozroblennia standartiv na terminy ta vyznachennia poniat [Terminological work. Foundations and rules of development of standards for terms and notions and definitions of concepts]: DSTU 3966:2009. – [Chynnyi vid [valid]2010-07-01].Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy [State Standard of customers], 2009, 37 (Natsionalni standarty Ukrainy [National Standard of Ukraine]).

Tkach, A. V., Shynkaruk V.D. (2010) Slovotvirna identychnist ukrainskoi terminolohii: monohrafiia [The word-forming identity of Ukrainian terminology]. – Chernivtsi : Chernivetsi National university, 200.

Feshchenko M. M. Normatyvnist botanichnykh terminiv [Elktronnyi resurs]. [Standards for botanical terms]‒ Available at: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine7-5.pdf

Kharchenko, S. V.(2009) Naukovo-tekhnichna terminolohiia[Scienific-technical terminology]: navch. Posibnyk, Kyiv,: National Aviation University,112.

Iavorska, H. M. (2000) Preskryptyvna linhvistyka yak dyskurs: mova, kultura, vlada [Prescriptive linguistics as a discourse: language, culture, power], Kyiv: [b .v.], 288.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.