ДНАМІЧНІ ПРОЦЕС У СКЛАДІ ГЕРМАНІЗМІВ УКРАЇНСЬКХ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ

О М Гвоздк

Анотація


Мова завжди дуже чутливо реагує на зміни в житті народу, а це призводить до певних зрушень у її лексичному складі. Хоча проблема міжмовних контактів та інтеграції мов має на сьогодні солідне наукове підґрунтя, однак залишається актуальною й досі. У цій царині ще існує чимало наукових проблем, детальне вивчення яких дасть змогу пролити світло на питання збагачення словникового складу шляхом запозичень. Стаття є продовженням досліджень автора з проблем німецько-українських міжмовних контактів на Закарпатті. Наявність німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття зумовлена насамперед заселенням краю німецькими колоністами (перша хвиля німецької колонізації тривала у ХІІ–ХІІІ ст., а друга – впродовж ХVІІІ-го до середини ХІХ ст.).

 

Дослідження українсько-німецьких мовних контактів на Закарпатті дає підстави констатувати різноплановість запозичень із мови-джерела. У статті простежено динаміку німецьких запозичень у складі українських говірок Закарпаття на фонетичному, граматичному та семантичному рівнях. Розглянуто шляхи проникнення німецьких запозичень в українські говірки Закарпаття та їх типи. Відзначено, що в чужому мовному середовищі німецькі лексичні запозичення, як правило, асимілювалися і частково уподібнилися до фонетичних, морфологічних моделей мови-позичальника. На конкретних

 

 

 

12 © О. М. Гвоздяк, 2016

64


прикладах проілюстровано семантичні зміни німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вайнрайх, У. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования [Текст] / У. Вайнайх. – К., 1979. – 261 с.

Гвоздяк, О. М. Запозичення лексики німецького походження в українській говірці Ужгородщини [Текст] / О. М. Гвоздяк, Г. І. Меліка // Проблеми романо-германської філології : зб. наук. пр. – 1998. – С. 33–38.

Гвоздяк, О. М. Фонетичні та морфологічні особливості німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття [Текст] / О. М. Гвоздяк // Проблеми романо-германської філології : Матеріали міжнародної наукової конференції „Міжмовні та міжлітературні контакти : теорія і практика”. – Ужгород : Закарпаття,

– С. 88–92.

Гвоздяк, О. М. Шляхи засвоєння німецької побутової лексики в українських говірках Закарпаття [Текст] / О. М. Гвоздяк // Гуманітарний вісник. Серія : Іноземна філологія : Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси : ЧІТІ, 2001. – Число п’яте. –

С. 105-108.

Головчак, Н. Про інтерлінгвальні контакти в умовах мультинаціонального Закарпаття [Текст] / Наталія Головчак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – С. 15–19.

Жлуктенко, Ю. О. Мовні контакти [Текст] / Ю. О. Жлуктенко. – К., 1966. –

с.

Костюк, Д. В. Германізми в діалектній лексиці української мови (на матеріалі села Чернятин Городенківського району Івано-Франківської області) [Текст] / Д. В. Костюк // Іноземна філологія, 1971. – Вип. 23. – С. 65–68.

Кочерган, М. П. Загальне мовознавство : підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти [Текст] / М. П. Кочерган. – К.,

– 288 с.

Лопушанський, В. М. Німецькомовні лексичні запозичення у південно-західних говорах України [Текст] / В. М. Лопушанський, Т. Б. Пиц. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Дрогобич : Посвіт, 2011. – 124 с.

Нечаєва, Н. Запозичення з німецької мови в буковинських говірках [Текст] / Н. Нечаєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія „Філологічні науки. Мовознавство”. – 2014. – № 2. – С.

–102.

Пискач, О. Архаїзація лексики в сучасній закарпатській говірці [Текст] / Ольга Пискач // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Збірник наукових праць. – Ужгород, 2008. – Вип. 11. – С. 165–168.

Семчинський, С. В. Загальне мовознавство [Текст] / С. В. Семчинський. – К.

Вища школа, 1988. – 328 с.

Харченко, С. В. Українська діалектологія: Завдання для самостійної роботи студентів філологічного факультету (спеціальність «Українська мова») [Текст] / С. В. Харченко, Т. О. Слободинська. – Вінниця : [б. в.], 1995. – 36 с.

Шухардт, Г. ?збранные статьи по языкознанию [Текст] / Г. Шухардт. – М. :

Наука, 1950. – 205 с.

Hvozdyak, O. (1999). Deutsches Lehngut in den ukrainischen Mundarten Transkarpatiens [Текст] / O. Hvozdyak // Interethnische Beziehungen im rumänisch-ungarisch-ukrainischen Kontaktraum vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. – Editura Muzeului Sătmărean, S. 404–420.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.